Lataa Rahoituksen esite

Oletko kiinnostunut rahoituksen aihealueestamme? Finance-esitteestä löydät yhteenvedon teemasta sekä aiheeseen liittyviä ohjelmia.

Finance Portfolio Brochure

pdf

Esitteestä löydät yhteenvedon Rahoituksen teemasta ja siihen liittyvistä ohjelmistamme. Esite on englanninkielinen.

Valmennusohjelmat

Mikä koulutusohjelmistamme sopisi parhaiten sinulle? Katso Talous ja rahoitus -teeman ohjelmien vertailutaulukko ja valitse kehittymisesi kannalta sinulle parhaiten sopiva ohjelma.

Talous ja rahoitus -vertailutaulukko

Verkkokurssit

Tutustu myös Finvan talous- ja rahoitusteemaisiin koulutuksiin

Luettavaa aiheesta

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirje on kokoelma ajatuksia herätteleviä artikkeleita, podcasteja ja näkemyksiä johtajuudesta, liike-elämästä ja itsensä kehittämisestä. Uutiskirjeessä saat kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Aalto University Executive Education Oy ja sen konserniyhtiöt voivat käyttää tietojani markkinoinnissa pitääkseen minut ajan tasalla viimeisimmistä liike-elämän keskustelunaiheista sekä ohjelmista ja auttaakseen minua edistämään uraani. Katso tietosuojapolitiikka

Talous ja rahoitus – Taloushallinnon koulutukset

Taloushallinnon kyky tuottaa olennaista tietoa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi on keskeinen tekijä organisaation menestyksen kannalta. Koko talousfunktion päätehtäväksi on muodostunut arkisten toimintojen tukemisen sijaan johdon strategisena kumppanina toimiminen. Vastaavasti johdon on tärkeää osata tulkita ja hyödyntää talousinformaatiota organisaation johtamisessa.

Aalto EE tarjoaa taloushallinnon koulutuksia organisaation kaikille tasoille ja moniin eri tarpeisiin. Autamme sekä organisaatioita että yksittäisiä asiantuntijoita kehittämään talouden ja rahoituksen osaamistaan ja vahvistamme talousjohdon valmiuksia talousorganisaation johtamiseen ja uudistamiseen. Tarjoamme myös liiketoimintajohdolle syväluotaavia työkaluja yritystoiminnan päätöksentekoon taloudellisesta näkökulmasta. 

 

Kilpailukykyä osaamisen syventämisestä

Tarjoamme kattavan valikoiman taloushallinnon koulutus- ja valmennusratkaisuja niin talousjohtajille kuin muillekin taloushallinnon asiantuntijoille, kuten business controllereille ja analyytikoille, sekä organisaation eri tasoilla työskenteleville muille avainhenkilöille. Valmennuksemme auttavat osallistujia modernisoimaan organisaationsa taloushallinnon toimintoja tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi sekä kehittämään omaa osaamistaan kohti aiempaa strategisempaa roolia liiketoimintajohdon vaikuttavana kumppanina.

Varmuutta päätöksentekoon

Liiketoiminnoista vastaavien on tärkeää tuntea talouden perusperiaatteet ja tärkeimmät sovellukset kyetäkseen tekemään perusteltuja ja vaikuttavia päätöksiä esimerkiksi investointeihin tai hinnoitteluun liittyen. Taloustiedon peruslukutaito ja talouden avainlukujen hyödyntäminen näyttelevät ratkaisevaa roolia myös toiminnan strategisessa suunnittelussa sekä liiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen arvioinnissa ja menestystekijöiden määrittelyssä.

Toimintaa pitää sekä tehostaa että syventää

Kun globaali kilpailu kiristyy, yritykset näkevät jatkuvan toiminnan tehostamisen kilpailukyvyn kannalta välttämättömänä kehityssuuntana. Myös taloushallinnolta odotetaan jatkuvaa toimintojen tehostamista. Monissa organisaatioissa taloushallinnon perustoimintoja on ulkoistettu, ja globaalit palvelukeskukset halvempien työvoimakustannuksien maissa ovat yleistyneet.

Samalla kun toimintaa pitää tehostaa, talousfunktiolta odotetaan yhä syvällisempää ja strategisempaa panosta liiketoiminnan tukemisessa ja kehittämisessä.

Taloushallinto digitalisoituu ja automatisoituu

Digitalisaatio on muuttanut liiketoimintaa nopeasti. Se on luonut uudenlaisia palvelu- ja liiketoimintamalleja sekä uusia, ennennäkemättömän tehokkaita arvonluonnin tapoja ja välineitä.

Digitalisoituminen on muuttanut myös taloushallinnon toimintoja sekä uudistanut merkittävästi toimintatapoja. Muutosvauhti kiihtyy jatkuvasti. Automaation ja ohjelmistorobotiikan yleistyminen on nopeuttanut tietojen hallintaa ja vähentänyt huomattavasti inhimillisten virheiden määrää. Digitaalisuus tehostaa taloushallinnon perustoimintoja ja parantaa tarkkuutta ja laatua. Ajasta ja paikasta riippumaton työskentely on lisännyt työprosessien joustavuutta.

Digitalisaatio vapauttaa resursseja tiedon analysointiin.”

Taloushallinnon digitalisaatio ja talouden monien perustehtävien automatisoituminen aiheuttavat osin syystäkin huolta talouden ammattilaisissa. Toisaalta ne tarjoavat taloushallinnon asiantuntijoille mahdollisuuden hyödyntää osaamistaan monimutkaisten ja liiketoiminnalle enemmän arvoa tuottavien ongelmien ratkaisussa. Siinä missä taloushallinnon automaatio vähentää rutiininomaisten tehtävien suorittamiseen vaadittavaa inhimillistä työpanosta, se vapauttaa resursseja tiedon analysointiin ja integrointiin sekä mahdollistaa aidon keskittymisen liiketoiminnan tukemiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien arviointiin.

Samalla kuitenkin kasvaa paine kehittää uudessa roolissa menestymiseen tarvittavia taitoja ja kompetensseja. Automaatio muuttaa merkittävästi talousjohdon ja -ammattilaisten työnkuvaa sekä vaadittavaa osaamista. Tarvitaan uudenlaista ajattelutapaa ja avoimuutta uudenlaisen työn ja muuttuvien työtapojen omaksumiselle. Sekä organisaatiot että yksilöt ovatkin vastuussa siitä, että prosesseja ja osaamista kehitetään vastaamaan koko organisaation taloushallinnolle kohdistamia kasvavia odotuksia.

Taloushallinnon uudet osaamisvaatimukset

Kun taloushallinnon rooli muuttuu, myös työntekijöiden työnkuvat ja osaamisvaatimukset muotoutuvat uudelleen. Yksi tärkeimmistä taidoista on kyky ymmärtää yhteys eri liiketoimintojen ja taloudellisen suorituskyvyn välillä. Tämä taas vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä taloushallinnon ja muiden liiketoimintayksiköiden välillä. Tässä yhteistyössä taloushallinnon asiantuntijan rooli on ennen kaikkea tukea liiketoimintayksiköitä päätöksenteossa ja toiminnan ohjaamisessa.

Fokus siirtyy yhä enemmän tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamiseen ja analysoimiseen.”

Talousfunktio ei enää pelkästään tuota raportteja ja tietomassaa päätöksentekijöille vaan on aktiivinen tiedon käyttäjä ja tulkitsija. Historiatiedon raportoimisen sijaan fokus siirtyy yhä enemmän tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamiseen ja analysoimiseen.

Taloushallintoon ja rahoitukseen liittyy jatkuvasti kasvava määrä kansainvälistä sääntelyä ja regulaatiota. Talousammattilaisten on pystyttävä päivittämään osaamistaan ja tietojaan muun muassa verotuksen, siirtohinnoittelun ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien ajankohtaisista kysymyksistä.

Taloudellisten riskien hahmottaminen ja hallinta liittyvät sääntelyn ja kansainvälisen säädöstön hallitsemiseen, mutta myös muut yritystoimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinta ovat yhä vahvemmin läsnä talous- ja rahoitusammattilaisten työarjessa. Jotta taloushallinto voisi estää epämiellyttävät yllätykset, sen on tarkkailtava liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi myös liiketoiminnalle haitallisia riskinäkymiä ja epävarmuustekijöitä. Tämä vaatii osaamisen päivittämistä, aktiivista trendien tarkkailua sekä talouden kansainvälisten suhdanteiden ja myös poliittisen kehityksen seurantaa.

Talouslukujen takana piilevät syyt ja seuraukset sekä asiakas-arvon muodostuminen on nähtävä entistä syvällisemmin.”

Talousfunktion strategisemman roolin myötä talousjohdolta ja -asiantuntijoilta vaaditaan entistä syvempää liiketoimintaosaamista ja laaja-alaisempaa näkemystä yritystoiminnan menestystekijöistä. Pelkkä numero-osaaminen ei enää riitä vaan myös talouslukujen takana piilevät syyt ja seuraukset sekä esimerkiksi asiakas-arvon muodostuminen on nähtävä entistä syvällisemmin.   

Talousosaajien roolin muuttuessa yhä tärkeämmiksi tulevat yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä vaikuttamisen työkalut. Talousammattilaisten tulee toimia yhteistyössä muiden yksiköiden ja kollegoiden kanssa pystyäkseen keräämään ja analysoimaan oleellista tietoa useista lähteistä. Keskeiseen rooliin nousee taito löytää olennainen tieto suuresta määrästä informaatiota, tiivistää se ja esittää eteenpäin johdolle ja kollegoille ymmärrettävässä ja vaikuttavassa muodossa.

Talousfunktio on organisaation sisäinen palveluntarjoaja, jonka tehtävä on edistää ja tukea liiketoiminnan menestystä Tulevaisuuden talousammattilaisilta edellytetäänkin yhä enemmän myös loistavaa palvelualttiutta ja -asennetta.

Ota yhteyttä

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Jukka Nordlund

Program Director

+358 10 837 3822

jukka.nordlund@aaltoee.fi