Talous ja rahoitus

Taloushallinnon kyky tuottaa olennaista tietoa päätöksenteon tueksi on keskeinen tekijä organisaation menestyksen kannalta. Koko taloushallinto-funktion päätehtäväksi on yhä vahvemmin muodostumassa arkisten toimintojen tukemisen sijaan johdon strategisena kumppanina toimiminen.

Aalto EE tarjoaa taloushallinnon koulutusta organisaation kaikille tasoille ja moniin tarpeisiin. Autamme sekä organisaatioita että asiantuntijoita kehittämään talouden ja rahoituksen osaamistaan ja vahvistamme talousjohdon valmiuksia talousorganisaation johtamiseen. Lisäksi tarjoamme liiketoimintajohdolle syväluotaavia työkaluja yritystoiminnan päätöksentekoon taloudellisesta näkökulmasta.  

CEFA – Certified European Financial Analyst

Kehitä rahoitusalan analyyttista osaamistasi ja ansaitse oikeus käyttää CEFA-nimikettä
Ohjelma alkaa lokakuussa 2019.

Tutustu

Aalto Financial Executive

Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina

12.9.-27.11.2019

CEFA – Certified European Financial Analyst

23.10.2019-24.4.2020

Financial Decision Making

27.-29.1.2020

Finance for Non-Finance Executives

1.–5.6.2020

Talous haltuun virtuaalisesti (online)

Suositeltu aikataulu: 2–3 tuntia viikossa, 3–4 viikon ajan.

Viimeisimmät artikkelit: talous ja rahoitus

Kilpailukykyä talouden ja rahoituksen osaamisesta

Tarjoamme kattavan kokonaisuuden koulutusta niin talousjohtajille kuin muillekin taloushallinnon asiantuntijoille, kuten business controllereille, sekä organisaation eri tasoilla työskenteleville muille avainhenkilöille. Valmennuksemme auttavat osallistujia modernisoimaan organisaationsa talousfunktiota nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi sekä kehittämään omaa osaamistaan kohti aiempaa strategisempaa roolia liiketoimintajohdon kumppanina.

Varmuutta päätöksentekoon

Liiketoiminnoista vastaavien on tärkeää tuntea talouden perusperiaatteet ja tärkeimmät sovellukset kyetäkseen tekemään perusteltuja ja asianmukaisia päätöksiä esimerkiksi investointeihin tai hinnoitteluun liittyen. Taloustiedon peruslukutaito ja talouden avainlukujen ymmärtäminen näyttelevät ratkaisevaa roolia myös strategisessa suunnittelussa sekä liiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen arvioinnissa ja menestystekijöiden määrittelyssä.

Toimintaa pitää sekä tehostaa että syventää

Kun globaali kilpailu kiristyy, yritykset näkevät jatkuvan toiminnan tehostamisen kilpailukyvyn kannalta välttämättömänä kehityssuuntana. Myös taloushallinnolta odotetaan jatkuvaa toimintojen tehostamista. Monissa organisaatioissa taloushallinnon perustoimintoja on ulkoistettu, ja globaalit palvelukeskukset halvempien työvoimakustannuksien maissa ovat yleistyneet.

Samalla kun toimintaa pitää tehostaa, talousfunktiolta odotetaan yhä syvällisempää ja strategisempaa panosta liiketoiminnan tukemisessa ja kehittämisessä.

Taloushallinto digitalisoituu ja automatisoituu

Digitalisaatio on muuttanut liiketoimintaa nopeasti. Se on luonut uudenlaisia palvelu- ja liiketoimintamalleja sekä uusia, ennennäkemättömän tehokkaita arvonluonnin tapoja ja välineitä.

Digitalisoituminen on muuttanut myös taloushallinnon toimintoja sekä uudistanut merkittävästi toimintatapoja. Muutosvauhti kiihtyy jatkuvasti. Automaation ja ohjelmistorobotiikan yleistyminen on nopeuttanut tietojen hallintaa ja vähentänyt huomattavasti inhimillisten virheiden määrää. Digitaalisuus tehostaa taloushallinnon perustoimintoja ja parantaa tarkkuutta ja laatua. Ajasta ja paikasta riippumaton työskentely on lisännyt työprosessien joustavuutta.

Digitalisaatio vapauttaa resursseja tiedon analysointiin.”

Taloushallinnon digitalisaatio ja talouden monien perustehtävien automatisoituminen aiheuttavat osin syystäkin huolta talouden ammattilaisissa. Toisaalta ne tarjoavat taloushallinnon asiantuntijoille mahdollisuuden hyödyntää osaamistaan monimutkaisten ja liiketoiminnalle enemmän arvoa tuottavien ongelmien ratkaisussa. Siinä missä taloushallinnon automaatio vähentää rutiininomaisten tehtävien suorittamiseen vaadittavaa inhimillistä työpanosta, se vapauttaa resursseja tiedon analysointiin ja integrointiin sekä mahdollistaa aidon keskittymisen liiketoiminnan tukemiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien arviointiin.

Samalla kuitenkin kasvaa paine kehittää uudessa roolissa menestymiseen tarvittavia taitoja ja kompetensseja. Automaatio muuttaa merkittävästi talousjohdon ja -ammattilaisten työnkuvaa sekä vaadittavaa osaamista. Tarvitaan uudenlaista ajattelutapaa ja avoimuutta uudenlaisen työn ja muuttuvien työtapojen omaksumiselle. Sekä organisaatiot että yksilöt ovatkin vastuussa siitä, että prosesseja ja osaamista kehitetään vastaamaan koko organisaation taloushallinnolle kohdistamia kasvavia odotuksia.

Taloushallinnon uudet osaamisvaatimukset

Kun taloushallinnon rooli muuttuu, myös työntekijöiden työnkuvat ja osaamisvaatimukset muotoutuvat uudelleen. Yksi tärkeimmistä taidoista on kyky ymmärtää yhteys eri liiketoimintojen ja taloudellisen suorituskyvyn välillä. Tämä taas vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä taloushallinnon ja muiden liiketoimintayksiköiden välillä. Tässä yhteistyössä taloushallinnon asiantuntijan rooli on ennen kaikkea tukea liiketoimintayksiköitä päätöksenteossa ja toiminnan ohjaamisessa.

Fokus siirtyy yhä enemmän tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamiseen ja analysoimiseen.”

Talousfunktio ei enää pelkästään tuota raportteja ja tietomassaa päätöksentekijöille vaan on aktiivinen tiedon käyttäjä ja tulkitsija. Historiatiedon raportoimisen sijaan fokus siirtyy yhä enemmän tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamiseen ja analysoimiseen.

Taloushallintoon ja rahoitukseen liittyy jatkuvasti kasvava määrä kansainvälistä sääntelyä ja regulaatiota. Talousammattilaisten on pystyttävä päivittämään osaamistaan ja tietojaan muun muassa verotuksen, siirtohinnoittelun ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien ajankohtaisista kysymyksistä.

Taloudellisten riskien hahmottaminen ja hallinta liittyvät sääntelyn ja kansainvälisen säädöstön hallitsemiseen, mutta myös muut yritystoimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinta ovat yhä vahvemmin läsnä talous- ja rahoitusammattilaisten työarjessa. Jotta taloushallinto voisi estää epämiellyttävät yllätykset, sen on tarkkailtava liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi myös liiketoiminnalle haitallisia riskinäkymiä ja epävarmuustekijöitä. Tämä vaatii osaamisen päivittämistä, aktiivista trendien tarkkailua sekä talouden kansainvälisten suhdanteiden ja myös poliittisen kehityksen seurantaa.

Talouslukujen takana piilevät syyt ja seuraukset sekä asiakas-arvon muodostuminen on nähtävä entistä syvällisemmin.”

Talousfunktion strategisemman roolin myötä talousjohdolta ja -asiantuntijoilta vaaditaan entistä syvempää liiketoimintaosaamista ja laaja-alaisempaa näkemystä yritystoiminnan menestystekijöistä. Pelkkä numero-osaaminen ei enää riitä vaan myös talouslukujen takana piilevät syyt ja seuraukset sekä esimerkiksi asiakas-arvon muodostuminen on nähtävä entistä syvällisemmin.   

Talousosaajien roolin muuttuessa yhä tärkeämmiksi tulevat yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä vaikuttamisen työkalut. Talousammattilaisten tulee toimia yhteistyössä muiden yksiköiden ja kollegoiden kanssa pystyäkseen keräämään ja analysoimaan oleellista tietoa useista lähteistä. Keskeiseen rooliin nousee taito löytää olennainen tieto suuresta määrästä informaatiota, tiivistää se ja esittää eteenpäin johdolle ja kollegoille ymmärrettävässä ja vaikuttavassa muodossa.

Talousfunktio on organisaation sisäinen palveluntarjoaja, jonka tehtävä on edistää ja tukea liiketoiminnan menestystä Tulevaisuuden talousammattilaisilta edellytetäänkin yhä enemmän myös loistavaa palvelualttiutta ja -asennetta.

Ota yhteyttä

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Jukka Nordlund

Senior Program Manager

+358 10 837 3822

jukka.nordlund@aaltoee.fi