TIETOSUOJAPOLITIIKKA

(Päivitetty 29.9.2023)

 

In English

 

Tehtävä

Aalto University Executive Education Oy, Suomessa perustettu ja rekisteröity osakeyhtiö, y-tunnus 0590964-3 (”Aalto EE Suomi”) ja sen tytäryhtiö Aalto Executive Education Academy Pte Ltd, Singaporessa perustettu ja rekisteröity osakeyhtiö, UEN: 200000295R (”Aalto EE Singapore”) (Aalto EE Suomi ja Aalto EE Singapore yhdessä ”Aalto EE” tai ”Me”) sitoutuvat ylläpitämään tietosuojaa ja noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja yksityisyyslakeja sekä säännöksiä. Lisäksi Aalto EE on sitoutunut noudattamaan Aalto-yliopiston tietosuojapolitiikkaa, kun Aalto EE käsittelee henkilötietoja Aalto-yliopiston puolesta.


Tämän tietosuojapolitiikan (“Tietosuojapolitiikka”) tarkoituksena on kuvata niitä periaatteita ja käytäntöjä, joita Aalto EE noudattaa henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Lisäksi tässä Tietosuojapolitiikassa kuvataan, mitä henkilötietoja kerätään sekä miten Aalto EE kerää, tallentaa, käyttää ja jakaa henkilötietoja ja kuinka Aalto EE varmistaa lainmukaisen henkilötietojen prosessoinnin. Riittävä henkilötietojen suoja on keskeistä Aalto EE:n toiminnassa ja tarjoamissa palveluissa.


Tätä Tietosuojapolitiikkaa sovelletaan Aalto EE:n työntekijöiden lisäksi Aalto EE:n asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Tietosuojapolitiikkaa sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn riippumatta siitä, onko käsittely automaattista, kirjallista tai muussa muodossa tapahtuvaa.


Tässä Tietosuojapolitiikassa termi ”Henkilötieto” tarkoittaa mitä tahansa tietoa tunnistettuun tai tunnistettavaan henkilöön (”Rekisteröity”); tunnistettavana henkilönä pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa henkilöön liittyvällä tunnisteella kuten nimellä, tunnusnumerolla, sijaintitiedolla, verkkotunnisteella tai yhdellä taikka useammalla täsmällisellä fyysisellä, fysiologisella, geneettisellä, mentaalisella, taloudellisella, kulttuurisella tai sosiaalisella tunnistella.


Termi ”käsittely” tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista.

 

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN

Aalto EE käsittelee työntekijöiden, asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, ohjaajien (luennoitsijoiden, kouluttajien, opetushenkilökunnan), partnereiden ja muiden sidosryhmien Henkilötietoja.


Aalto EE käsittelee muun muassa seuraavia Henkilötietoja:

 • Tunnistetiedot ja yhteystiedot, kuten nimi, tehtävänimike, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Opintosuoritustiedot
 • Sukupuoli
 • Yhtiön nimi, yhteystiedot ja liiketoiminta-alue
 • Tiedot liittyen Aalto EE:n ja Rekisteröidyn kohteen väliseen oikeustoimeen, mukaan lukien tiedot liittyen Aalto EE:n palveluiden tilaukseen ja ostoon
 • Palautteeseen sisältyvät tiedot
 • Internetin käyttöön yhdistettävä tieto
 • Tekninen data ja evästeet, jotka rekisteröity on lähettänyt selaimelle ja tähän liittyvä muu tieto

Asiakkaista Aalto EE voi myös käsitellä:

 • Syntymäaika, kansallisuus/kansalaisuudet
 • Henkilötunnus
 • Henkilötunniste, esimerkiksi passin numero; paikallisen viranomaisen edellyttämänä (koskee Aalto EE Singaporen asiakkaita)
 • Biometriset tiedot (esimerkiksi lakisääteisten tenttien yhteydessä, kun tenttimisessä käytetään videotallenteita tenttijöiden valvonnassa)

Kouluttajista Aalto EE voi myös käsitellä:

 • Syntymäaika, henkilötunnus, kansallisuus/kansallisuudet

Työntekijöistä Aalto EE voi myös käsitellä:

 • Syntymäaika, henkilötunnus, kansallisuus/kansallisuudet sekä työsuhteeseen ja työsopimukseen liittyvät työntekijään yhdistettävät tiedot

Toimittaessaan sijoituspalvelualan tenttejä APV-sijoitustutkinnot Oy:lle Aalto EE käsittelee lisäksi asiakasosallistujien biometristä dataa, jossa henkilöiden kasvokuvaa verrataan henkilöiden antamiin passitietoihin henkilöllisyyden varmentamiseksi etätenttitilanteessa.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu: 

 • sopimukseen Rekisteröidyn kanssa (esim. sopimus palveluiden toimittamisesta)
 • Rekisteröidyn suostumukseen (esim. markkinointilupa)
 • lakisääteiseen velvoitteeseen (esim. kirjapito/laskutus, rekisteröitävät opinnot)
 • oikeutettuun etuun (esim. asiakassuhteen hoitaminen, viestintä)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Aalto EE käsittelee henkilötietoja valmennus- ja kehittämispalveluiden toteuttamiseksi asiakkailleen, mahdollistaakseen kouluttajien sopimusten mukaisen toiminnan sekä työsuhteessa olevien työntekijöiden tehtävänkuvien mukaisten tehtävien suorittamisen.
Me voimme käsitellä sinun Henkilötietojasi, inter alia, seuraaviin tarkoituksiin:

 

 1. tarjotaksemme pyynnöstäsi sinulle palveluita ja kommunikoidaksemme sinun kanssasi, esimerkiksi tarjotaksemme sinulle tietoa palveluistamme;
 2. parantaaksemme ja kehittääksemme palveluitamme ja toimintaamme;
 3. muokataksemme palveluitamme sinulle sopiviksi;
 4. markkinointia varten tai tiedottaaksemme sinua meidän uusista palveluistamme tai tuotteistamme taikka tarjoamistamme promootioista;
 5. tietojen kerääminen tilastointia varten;
 6. työsuhteiden hallinnointia varten työsuhteen loppumisen jälkeen tai sen aikana; tai
 7. pakollisen lainsäädännön velvoittamana, liittyen lain täytäntöönpanoon tai muuhun oikeudelliseen prosessiin taikka lainmukaisten oikeuksiemme puolustamiseen.

Lisäksi syntymäaikaa käsitellään, inter alia, seuraaviin tarkoituksiin:

 1. opintosuoritusrekistereihin sekä todistuksiin, diplomeihin ja tutkintotodistuksiin
 2. tunnisteeksi asiakkaan henkilöllisyyden varmistamiseksi
 3. tilastollisiin tarkoituksiin liittyen Aalto EE:n tilaisuuksiin sekä koulutusohjelmiin
 4. tilastollisiin tarkoituksiin liittyen kansainvälisiin ranking-kyselyihin sekä kansainvälisiin tunnustuksiin (syntymäaikaa ei tässä tapauksessa yhdistetä yksittäiseen henkilöön)

Lisäksi henkilötunnusta käsitellään, inter alia, seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Degree-ohjelmissa (Aalto Executive DBA-, Aalto Executive MBA ja Aalto MBA-ohjelmat) opiskelevien ja opiskelleiden opintosuoritus- ja tutkintorekistereissä
 2. Aalto-yliopiston opintosuoritusrekisteritietueiden sekä it-palveluiden avaamista varten (tieto siirretään Aalto-yliopistona toimivalle Aalto-korkeakoulusäätiölle, y-tunnus 2228357-4, joka kuuluu rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin).
  opintosuoritusrekistereihin sekä todistuksiin, diplomeihin ja tutkintotodistuksiin

Lisäksi kansallisuutta/kansallisuuksia käsitellään, inter alia, seuraaviin tarkoituksiin:

 1. tilastollisiin tarkoituksiin liittyen Aalto EE:n tilaisuuksiin sekä koulutusohjelmiin
 2. tilastollisiin tarkoituksiin liittyen kansainvälisiin ranking-kyselyihin sekä kansainvälisiin tunnuksiin (henkilötietoa ei yhdistetä yksittäiseen henkilöön)

YHTEISREKISTERIPITÄJYYS AALTO-YLIOPISTON KANSSA

 1. Yliopistolain 1.1.2019 voimaan tullut muutos korostaa yliopistojen tehtävää tarjota mahdollisuuksia elinikäiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Yliopistot voivat perustehtäviensä lisäksi järjestää erikoistumiskoulutusta, tutkintojen osia sisältävää koulutusta täydennyskoulutuksena, avoimena yliopisto-opetuksena tai muutoin erillisinä opintoina sekä muuta täydennyskoulutusta. 

 2. Aalto-yliopisto ja Aalto EE toteuttavat yhteistyössä elämänlaajuista oppimista koskevaa täydennyskoulutusta, johon sisältyvät täydennyskoulutukseen liittyvät asiantuntijapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät (esimerkiksi koulutuksen suunnitteleminen, koulutusmateriaalien tuottaminen ja ylläpito), joita Aalto-yliopisto tuottaa Aalto EE:lle.

 3. Aalto EE toimii tämän toiminnan toteuttamisessa yhteisrekisterinpitäjänä Aalto-yliopiston (Aalto-korkeakoulusäätiö sr) kanssa. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi käsittelemme henkilötietoja tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. Yhteistä täydennyskoulutustoimintaa koskevissa asioissa ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi voit olla aina yhteydessä Aalto EE:n palveluihin, ks. yhteystiedot tämän tietosuojapolitiikan lopussa otsikon ”rekisterinpitäjä” alla.

YHTEISREKISTERIPITÄJYYS EIT KIC Urban Mobility S.L:N KANSSA

 1. Aalto EE järjestää Micro-Course in Communicative Planning for Urban Mobility ja Micro-Course in Smart Urban Green Infrastructure -ohjelmat yhteistyössä EIT KIC Urban Mobility S.L:n kanssa.

 2. Aalto EE toimii tämän toiminnan toteuttamisessa yhteisrekisterinpitäjänä EIT KIC Urban Mobility S.L:n kanssa. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi käsittelemme henkilötietoja tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. Yhteistä täydennyskoulutustoimintaa koskevissa asioissa ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi voit olla aina yhteydessä Aalto EE:n palveluihin, ks. yhteystiedot tämän tietosuojapolitiikan lopussa otsikon ”rekisterinpitäjä” alla.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä sitoudumme noudattamaan kaikkia tietosuoja- ja muita soveltuvia lakeja ja sääntöjä.
Ilmoitamme Henkilötietojen käsittelystä ja keräämisestä Rekisteröidyille asianmukaisesti. 


Käsittelemme Henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa ja niin kauan kuin käsittelylle on laista ja säädöksistä johtuvat perusteet, sopimukselliset perusteet, tai käsittely on muutoin tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Aalto EE on sitoutunut tuhoamaan tarpeettomat ja vanhentuneet Henkilötiedot asianmukaisesti. Säilytämme Henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään, mikäli toimivaltainen viranomainen tai laki näin määrää.  


Ainoastaan valtuutetut henkilöt saavat pääsyn niihin tietokantoihimme ja järjestelmiimme, jotka sisältävät Henkilötietoja. Meidän työntekijämme ovat oikeutettuja käsittelemään Henkilötietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista. Työntekijän oikeus päästä mainittuihin tietokantoihin ja järjestelmiin riippuu työntekijän työtehtävistä Aalto EE:ssä. Työntekijöiden oikeus käsitellä Henkilötietoja määritellään Aalto EE:n sisäisissä ohjeissa.


Tietosuojan organisointi ja hallinnointi kattaa koko Aalto EE:n organisaation ja jokainen työntekijä on sitoutunut omassa toiminnassaan vastuullisesti ylläpitämään ja takaamaan tietosuojan toteutumisen.

 

HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET

Henkilötiedot ja muut tiedot voidaan kerätä eri lähteistä esimerkiksi, kun Rekisteröity antaa tietojaan Aalto EE:lle, vierailee Aalto EE:n kotisivuilla (mukaan lukien sosiaalisen median tilit), osallistuu tutkimukseen tai kampanjaan, pyytää palveluita, tilaa uutiskirjeitä, lataa ohjeita tai muutoin on yhteydessä Aalto EE:n kanssa.


Henkilötietoja sekä muita tietoja voidaan päivittää lain sallimissa rajoissa muista Aalto EE:n, yhteistyökumppanien (kuten Aalto-yliopisto), valvovien viranomaisten sekä muiden viranomaisten rekistereistä saatavilla tiedoilla.


Syntymäaikoja, henkilötunnuksia ja/tai kansallisuuksia sisältävät Henkilötiedot hankintaan aina suoraan Rekisteröidyltä (asiakas, työntekijä tai ohjaaja)

 

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO JA LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää kolmansille osapuolille ainoastaan lain sallimissa rajoissa. Yleensä Aalto EE käyttää Henkilötietoja ainoastaan sisäistä tarkoitusta varten eikä siirrä Henkilötietoja ulkopuolisille osapuolille ilman nimenomaista suostumusta, ellei toisin ole jäljempänä todettu. Opintosuorituksia koskevat tiedot voidaan täydennyskoulutustehtävän hoitamiseksi luovuttaa tai niihin antaa pääsy Aalto-yliopistolle.


Varaamme oikeuden luovuttaa sinun Henkilötietojasi niille kolmansille osapuolille, jotka työskentelevät meille niiden palveluiden tuottamiseksi, mitä varten Henkilötiedot on alun alkaen kerätty. Voimme käyttää kolmansia osapuolia Aalto EE:n palveluiden hallinnointiin ja ylläpitoon, sekä työntekijöihin, viranomaisiin, asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin kohdistuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Tällöin kolmannella osapuolella on oikeus käsitellä Henkilötietoja siinä määrin kuin se on tarpeellista Aalto EE:n palveluiden ja tehtävien toteuttamiseksi ennalta kirjallisesti sovituin ehdoin. Aalto EE velvoittaa kolmansia osapuolia pitämään Henkilötiedot salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti tietosuojasta, eikä siirrettyjä Henkilötietoja voi luovuttaa edelleen muille osapuolille taikka käyttää muihin tarkoituksiin.


Henkilötietoja voidaan myös siirtää ja luovuttaa toimivaltaisille valvoville ja muille viranomaisille, mikäli laki tai toimivaltainen viranomainen näin määrää.
Aalto EE Suomi ei yleensä siirrä sinun Henkilötietojasi kolmansille osapuolille EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA-alua) ulkopuolelle, lukuun ottamatta Henkilötietojen siirtoa tai luovutusta Aalto EE Singaporeen. Lisäksi Aalto EE Singapore ei pääsääntöisesti luovuta Henkilötietojasi kolmansille osapuolille Singaporen ulkopuolella, lukuun ottamatta Henkilötietojen luovutusta tai siirtoa Aalto EE Suomelle. Mikäli Aalto EE:n Henkilötietoja siirretään tai luovutetaan EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle (koskee Aalto EE Suomea) tai Singaporen (koskee Aalto EE Singaporea) ulkopuolelle, Aalto EE varmistaa, että siirrolle on laillinen peruste sekä varmistaa riittävän ja asianmukaisen tietosuojan.

 

EVÄSTEET

Aalto EE voi Aalto EE:n kotisivuilla hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kerätäkseen tietoja liittyen käyttäjän tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Evästeet ovat hyvin pieniä tekstitiedostoja, jotka on tallennettu tietokoneelle tai muuhun laitteeseen käyttäjän vieraillessa WWW-sivustolla. Nämä tallenteet sisältävät tyypillisesti IP-osoitteen, vierailukerrat, sivuhistorian, käytetyt linkit tai ominaisuudet, pyydetyn tai katsotun sisällön, selain- tai sovellustyypin, kielen ja muun vastaavan tiedon. Evästeet parantavat käyttäjäkokemusta parantamalla sivujen selaamista esimerkiksi tallentamalla log in-tiedot sekä muutoin muokkaamalla WWW-sivuja.


Käytämme WWW-sivujen analysointia, kuten Google Analyticsia ja Hotjaria, sekä keräämme Aalto EE:n kotisivujen kävijöistä tilastollista tietoa evästeiden, sivustotunnisteiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla, jotta pystymme parantamaan kotisivujemme sisältöä, kehittämään palveluitamme ja muokkaamaan palveluidemme sekä viestinnän sisältöä. WWW-sivuillamme analysoinnin kautta keräämämme tieto ei yleensä tunnista yksittäisiä henkilöitä nimeltä. Kuitenkin, jos käyttäjä esimerkiksi tilaa Aalto EE:n sivujen uutiskirjeen tai ostaa palveluita taikka saapuu Aalto EE:n kotisivuille Aalto EE:n markkinointisähköpostin kautta, Aalto EE voi kuitenkin yhdistää kerätyn tiedon tunnistettuun henkilöön markkinointiautomaatiota käyttäen.


Muita kuin sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä koskevan suostumuksen tulee olla nimenomainen, ja tästä syystä Aalto EE:n verkkosivustoilla on käytössä aktiivinen suostumuksenhallinta (CookieBot). Suostumuksenhallinnan avulla evästeet on mahdollista joko sallia tai kieltää seuraavissa tarkoituksissa: mieltymykset, tilastot ja markkinointi. Sama suostumus kattaa useita eri Rekisterinpitäjän samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettuja palveluita eri domaineissa: näitä ovat markkinointi- ja palvelusivustot aaltoee.fi, aaltoee.com, aaltopro.fi, aaltoent.fi ja finva.fi sekä tilausjärjestelmät store.aaltoee.fi ja store.finva.fi. Lisäksi evästeiden käyttöä yleisesti voi hallita selaimen asetuksista.

 

MUUT SIVUT

Sivustoillamme voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, jotka eivät ole Aalto EE:n omistuksessa tai kontrollissa. Näillä kolmansilla osapuolilla on omat tietosuojapolitiikkansa. Hyväksyt, että emme voi kontrolloida ja vahvistaa heidän tietosuojapolitiikkaansa emmekä ole vastuussa heidän käytännöistään liittyen Henkilötietojen suojaan. Hyväksyt, että käytät näitä linkkejä tai kolmansien osapuolien sivustoja taikka palveluita omalla vastuullasi. Tämän takia suosittelemme, että tutustut tällaisten kolmansien osapuolien tietosuojapolitiikkaan etukäteen.


Aalto EE käyttää ulkopuolisia palveluita markkinointiin ja mainontaan

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn tiedonsaantioikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada Henkilötietojen rekisterinpitäjältä (Aalto EE) milloin tahansa vahvistus siitä, että häntä koskevia Henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä ja tarvittaessa oikeus saada tieto rekisteröidyistä Henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat virheelliset Henkilötiedot. Sovellettavan lain mukainen oikaisu on tehtävä mahdollisimman pian, mikäli pyynnölle on kohtuulliset perusteet.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa Henkilötietojen käsittelyä, jos Henkilötietojen käsittelyä on sovellettavan lainsäädännön nojalla rajoitettu. Kuitenkin, mikäli rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa laillinen peruste, oikeutta vastustaa käsittelyä ei ole.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee virheelliset henkilötiedot, vaillinaiset henkilötiedot ja poistaa häntä koskevat henkilötiedot. Oikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli käsittelyllä on joku laillinen peruste

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä häntä koskevat Henkilötiedot, jotka hän on luovuttanut rekisterinpitäjälle. Henkilötiedot on annettava yleisesti käytettävässä ja luettavassa muodossa, ja Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvovalle viranomaiselle, mikäli Rekisteröidyllä on huomautettavaa Aalto EE:n henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvova viranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Muut oikeudet

Mikäli Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen, Rekisteröity voi milloin tahansa evätä suostumuksen ottamalla yhteyttä Aalto EE:hen.


Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa Henkilötietojen käsittelyä liittyen häneen kohdistuvaan suoramarkkinointiin tai muussa tapauksessa edellyttäen, että Henkilötietojen käsittelylle ei ole olemassa laillista perustetta.


Tämä Tietosuojapolitiikka ei rajoita lainmukaisia oikeuksiasi.

 

***

 

Löydät jäljempänä meidän yhteystietomme. Huomaathan, että pystyäksemme vastaamaan yksityisyyteesi liittyvissä kysymyksissä, me voimme olla velvoitettuja tunnistamaan sinut ennen vastaamista. Aalto EE ei välttämättä pysty täysin noudattamaan Rekisteröidyn pyyntöä, jos on olemassa oikeudelliset perusteet tai syyt, jotka estävät Rekisteröidyn pyynnön noudattamisen. Tällaisessa tilanteessa Aalto EE on yhteydessä Rekisteröityyn.
 
Otathan huomioon, että mikäli toivot meidän poistavan Henkilötietosi tai lopettavan Henkilötietojesi käsittelyn, emme pysty tarjoamaan sinulle enää palveluitamme

 

REKISTERINPITÄJÄ

Aalto University Executive Education Oy (y-tunnus 0590964-3), Runeberginkatu 14–16, 00100 Helsinki, tai Aalto Executive Education Academy Pte Ltd (UEN: 200000295R), 36 Armenian Street, Unit 02-08, Singapore 179934, ovat sinun Henkilötietojesi rekisterinpitäjiä.
Mikäli tähän Tietosuojapolitiikkaan liittyen nousee kysyttävää tai haluat antaa palautetta sivuistamme, voit myös olla meihin yhteydessä sähköpostitse dpo@aaltoee.fi (Aalto EE Suomi) tai dpo@aaltoee.sg (Aalto EE Singapore).

 

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Aalto EE ei pääsääntöisesti käytä Henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin. Mikäli tietojasi käytetään profilointiin, Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa sitä.

 

Tärkeää tietoa verkkosivuvierailijoillemme sekä uutiskirjetilaajillemme

 

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJAPOLITIIKKAAN

Aalto EE varaa oikeuden muuttaa tätä Tietosuojapolitiikkaa ajoittain. Tämän takia Aalto EE suosittelee säännönmukaisesti seuraamaan tätä Tietosuojapolitiikkaa päivitysten varalta. Viimeisimmän päivityksen päivämäärä on kirjattu Tietosuojapolitiikan alussa.