Menestyminen edellyttää tuotannon ja hankinnan yhteistyötä

Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen vaatii ennakointia ja oikeita valintoja. Menestyminen globaaleilla markkinoilla edellyttää liiketoimintastrategian mukaista tuotannon ja hankinnan yhteistyötä. Koulutuksissamme saat arvokasta osaamista tuotteiden, palveluiden, prosessien ja toimitusketjujen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen Aalto-yliopiston työelämälähtöiseen soveltavaan tutkimukseen pohjautuen. Keskitymme lokaalien ja globaalien yritysten operaatioiden ja prosessien kehittämiseen sekä ulkoisten resurssiverkostojen johtamiseen.

Tuotanto­talouden koulutusten portfolioesite

Lataa esite ja tutustu koko tuotantotalouden aihealueen koulutustarjontaan.

Esitteestä löydät yhteenvedon Tuotantotalous-teemasta ja siihen liittyvistä ohjelmistamme. 

Lataa esite

Koulutuksissamme kehität organisaationne toimintaa kolmeen peruspilariin nojaten:

Tuottavuus ja digi & teknologiat

Operatiivinen kyvykkyys ja jatkuva parantaminen

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Koulutusohjelmat

Verkkokurssit

Laatu, lean ja Lean Six Sigma -koulutukset

Tutustu myös eri laajuisiin lean-koulutuksiimme, joissa kehitetään ongelmanratkaisukykyä: tunnistetaan merkittävimmät ongelmat ja sovelletaan tilanteessa toimivimpia ongelmanratkaisumenetelmiä tuloksellisesti.

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka

Vanhoilla opeilla ei enää pärjää

Tuotantostrategia on osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Tuotannon ja hankinnan nostaminen suorittavasta toiminnosta keskeiseksi kilpailuedun lähteeksi edellyttää uutta osaamista – vanhoilla ajattelumalleilla ei enää pärjää. Kiristyvä kilpailu asiakkaista, tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimus, toiminta globaalissa verkostossa ja digitaalinen murros ja vastuullinen toiminta edellyttävät vahvempaa liiketoimintaosaamista sekä kumppanuuksien, resurssien sekä tiedon hallintaa.

Operatiivinen kyvykkyys ratkaisee, kuinka valittu strategia pystytään jalkauttamaan ja kuinka haluttua toimintaa pystytään jatkuvasti parantamaan."

Kun jatkuvasta muutoksesta ja tarpeesta kehittyä on tullut pysyvä olotila, on helppo sortua osaoptimointiin ja jatkuviin uusien tavoitteiden asettamiseen. Samalla pitkäjänteinen strategia- ja kehitystyö on vaarassa unohtua. Tuotannon lainalaisuudet ja peruskysymykset eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Kyse on edelleen kysynnän ja tarjonnan tasapainosta, kilpailuedusta, arvon luomisesta ja taloudellisen edun synnyttämisestä, mutta keinot tavoitteisiin pääsemiseksi kehittyvät jatkuvasti.

Tuottavuus ja digi & teknologiat

Työn tuottavuutta voidaan parantaa kasvattamalla tuotannon, siis tuotteen tai palvelun arvoa, tai toisaalta tehostamalla tuotantoa. Digitalisaation avulla voidaan vaikuttaa näihin molempiin.  Yritykset hakevat kasvua ja kilpailukykyä teollisen internetin hyödyntämisen kautta.  Tuotteiden älykkyyden edellyttämän teknologian kypsyminen, käyttöönoton kustannuksien laskeminen, internetin mahdollistama prosessien ja liiketoiminnan globaali operointi sekä ”big data” -alustojen ja analytiikan kehitys ovat avanneet uusia mahdollisuuksia monille yrityksille. Koulutuksissamme perehdymme digitalisaation hyödyntämisen edellytyksiin, vaikutuksiin ja hyötyihin.

Operatiivinen kyvykkyys ja jatkuva parantaminen

Kaikki lähtee selkeästä tavoitteesta ja kirkkaasta suunnasta. Operatiivinen kyvykkyys ratkaisee, kuinka valittu strategia pystytään jalkauttamaan ja vakiinnuttamaan ja kuinka haluttua toimintaa pystytään jatkuvasti parantamaan kilpailutilanteessa. Yhteisesti kuvatut ja määritellyt prosessit tarjoavat näkemyksen nykytilasta ja mahdollistavat sen jatkuvan kehittämiseen. Koulutuksissamme perehdytään mm. Lean kehittämisen periaatteisiin ja työkaluihin joiden avulla analysoidaan nykytilaa ja perehdytään keinoihin joiden avulla tavoitteet on saavutettavissa. Läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden vaateiden saavuttamiseksi on tunnettava oma toimitusketju.

Läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden vaateiden saavuttamiseksi on tunnettava oma toimitusketju."

Vastuullisuus ja kestävä kehitys tuotantotaloudessa

Vastuullinen toiminta tarjoaa uusia mahdollisuuksia esim. uusien tuotteiden tai tehokkaampien toimintamallien innovointiin. Mahdollisuuksien löytäminen vaatii kuitenkin sitä, että tietää, miten muut toimivat ja millaisia työkaluja tai toimintatapoja toimitusketjun eri vaiheissa on mahdollista hyödyntää. Läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden vaateiden saavuttamiseksi on tunnettava oma toimitusketju. Tarkastelemme koulutuksissamme koko toimitus- ja arvoketjua. Kun koko toimitusketju tunnetaan hyvin, tiedetään ja tunnistetaan myös kohdat, joissa on riskejä tai joissa toimintoja voidaan parantaa tai kehittää. Hyvin hoidettuina näistä seuraa rahassa mitattavia säästöjä.

Strategian toteuttaminen vaatii uutta osaamista

Siinä missä kysymykset pysyvät, keinot strategioiden toteuttamiseksi kuitenkin muuttuvat. Perusteorian, mallien ja käsitteiden aktivoiminen, prosessiin kohdistuvien innovaatioiden ruokkiminen ja aktiivinen vuoropuhelu kollegojen kesken – myös toimialarajojen yli – auttaa strategian toteuttamisessa.

Tuotannonohjauksen asiantuntijoiden tulee kyetä ymmärtämään ja ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita sekä löytämään ajantasaisia keinoja strategian toteuttamiseksi. Myös tuotannon ja toimitusverkoston dynamiikka ja kokonaisuus on hallittava.

Tuotannonohjauksella tavoitellaan asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta

Modernin yrityksen tuotannonohjauksessa tavoitteina ovat sekä asiakastyytyväisyys että tehokkuus. Asiakasta palvellaan hyvällä toimitusvarmuudella ja lyhyellä toimitusajalla. Tehokas tuotanto puolestaan minimoi vaihto-omaisuuden ja optimoi kapasiteetin käyttöasteen.

Valmistavan yrityksen tuotantotoiminnassa keskeisiä tekijöitä ovat tuotantostrategiat, materiaalin ja kapasiteetin ohjaus, tuotanto osana toimitusketjua sekä tuotannon mittaaminen ja kehittäminen.

Hankintojen johtaminen omassa siilossaan ei riitä

Aalto PRO:n ensimmäinen hankintakoulutus syntyi aikana, jolloin hankinnan merkitys tuloksen tekijänä alkoi olla edelläkävijä yrityksille selvillä. ABB, Konecranes, Nokia Siemens Networks ja Kemira olivat mukana suunnittelemassa ensimmäistä toteutusta yhdessä Aalto PRO:n edeltäjän TKK Dipolin kanssa.

Tarve hankinnan osaamisen lisäämiseen ei ole vähentynyt. Aiheesta väitelleen Kari Ilorannan mukaan suomalaisten teollisuusyritysten kannattavuus on olennaisesti heikompaa kuin se voisi olla siksi, että johtoryhmien toiminta ja päätöksenteko perustuvat paljolti sadan vuoden takaiseen, tuotantokeskeiseen ajatteluun ja sen taustalla oleviin uskomuksiin. Suomalaisilla teollisuusyrityksillä jää jopa 80 prosenttia toiminnastaan johtoryhmän huomion ulkopuolelle, jos ne unohtavat ulkoiset resurssit.

Tarvitaan ajattelutavan muutos operatiivisesta ostamisesta strategiseen ulkoisten resurssien johtamiseen."

Hankintojen johtaminen omassa siilossaan ei riitä. Väitöksessään Iloranta peräänkuulutti paradigmaattista ajattelutavan muutosta operatiivisesta ostamisesta strategiseen ulkoisten resurssien johtamiseen. Tällä muutoksella olisi merkittävä vaikutus mm. yritysten kannattavuuteen, raportointikäytäntöihin ja strategiaprosesseihin. Muutos vaatisi panostusta koulutukseen sekä perustutkintotasolla että johdon ja ammattilaisten valmennuksessa.

Hankinnan kehittämisessä avainkysymyksiä ovat, kuinka suunnitella ja toteuttaa hankinta- ja kategoriastrategiaa, joka tuottaa korkeinta mahdollista asiakasarvoa; miten asiakastyytyväisyyttä voi parantaa integroitumalla muiden toimitusketjuoperaatioiden kanssa, kuinka hyödyntää optimaalisesti hankinnan globaalit mahdollisuudet – ja mikä tärkeintä – kuinka alentaa kustannuksia ja samalla hyödyntää toimittajaverkoston arvo- ja osaamispotentiaali oman arvonluonnin osana.

Toimitusketjun jalostusarvo analysoimalla tukea päätöksentekoon

Tuotantotalouden ohjelmien sisältöihin vaikuttaa vahvasti Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen ja BIT-tutkimuskeskuksen tutkimus ja osaaminen. Ohjelmien kouluttajanakin toimiva Aalto-yliopiston professori (Professor of Practice) Timo Seppälä on tutkinut mm. toimitusketjun jalostusarvoa sekä alustatalouden mekanismeja.

Yritys voi parantaa kannattavuuttaan siirtämällä ulkoistettuja toimintoja takaisin itselleen."

Yritysten jalostusarvo vertautuu kansantaloudessa bruttokansantuotteeseen. Mitä enemmän Suomessa tuotetaan jalostusarvoa, sitä enemmän syntyy myös kansantuotetta. Elinkenoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusprojektissa syntyi malli, jolla voi analysoida, miten tuotteen jalostusarvo jakaantuu toimitusketjun eri osien kesken. Mukana on useita tasoja: kaivoksista raaka-aineiden jalostajiin, raaka-aineiden toimittajat, alihankkijat ja lopputuotteen valmistaja, aina loppukäyttäjälle asti.

Seppälän mukaan analysoimalla kaikkien toimitusketjun osien tuottamaa jalostusarvoa, saadaan tukea ostaa-valmistaa-päätöksentekoon. Näin yritys voi parantaa kannattavuuttaan siirtämällä ulkoistettuja toimintoja takaisin itselleen.

Alustatalouden vaikutukset näkyvät jo sekä teollisuudessa että palveluyrityksissä

Digitaaliset teknologiat vaikuttavat teollisten ja palveluyritysten liiketoimintakäytäntöihin. Alustatalous mahdollistaa uusien tuotannollisten ja palveluinnovaatioiden synnyttämisen aiempaa pienemmillä tuotekehitys- ja kaupallistamiskustannuksilla teollisuusyritysten omille markkinoille.

”Alustalla tarkoitetaan tässä digitaalisia resursseja, jotka annetaan ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan yhteistyökumppaneiden käyttöön innovaatioiden aikaansaamiseksi, kuten esimerkiksi data. Näin voidaan synnyttää uusia markkinoita, kuten esimerkiksi matkapuhelinmarkkinoilla on käynyt. Teollisuudessa on omat esimerkkinsä, kuten vaikkapa General Electricin Predix-, Siemensin MindSphare- tai IBM:n Watson-ohjelmistokokonaisuudet”, toteaa Timo Seppälä Aalto-yliopistolle antamassaan haastattelussa.

Yhteystiedot

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Tupuna Tapanainen

Senior Program Manager

+358 10 837 3821

tupuna.tapanainen@aaltoee.fi