Taloushallinnon valmennusohjelmat

Aalto EE tarjoaa taloushallinnon koulutuksia organisaation eri tasoille ja moniin eri tarpeisiin. Valmennusohjelmat tarjoavat näkökulmia talousammattilaisten kehittyvään rooliin ja tehtäväkenttään sekä vahvistavat keskeisiä valmiuksia, joilla vahvistetaan tukea liiketoiminnalle organisaation tavoitteiden suuntaan. Ohjelmissa pureudutaan mm. liiketoimintaymmärryksen syventämiseen, digitalisaation ja data-analytiikan mahdollisuuksiin sekä vaikuttamisen työkaluihin. Osallistumalla vahvistat vaikuttavuuttasi liiketoiminnan strategisena partnerina. Tutustu ja vertaile, mikä koulutusohjelmistamme sopisi parhaiten sinulle.

Taloushallinnon ohjelmat

Lataa taloushallintoteeman esite ja vertaile ohjelmia.

Finance Accounting

pdf

Schedule Ota yhteyttä

Autamme löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun, joten ota yhteyttä puhelimitse tai lähetä yhteydenottopyyntö.

Jukka Nordlund, Program Director

+358 10 837 3822

jukka.nordlund@aaltoee.fi

Jasu Kuurila, Relationship Specialist

+358 10 837 3739

jasu.kuurila@aaltoee.fi

Lähetä yhteydenottopyyntö
Events and Webinars

Ei tulevia tapahtumia

Verkkokurssit

Tutustu myös Finvan talous- ja rahoitusteemaisiin koulutuksiin

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt osaamisen kehittämisen ratkaisut finanssialan ammattilaisille

Aalto EE:n valmennukset ovat vaikuttava keino uudistaa organisaatioita ja osaamista, varmistaa strategian toimeenpano ja rakentaa uutta kilpailuetua. Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä yritysasiakkaittemme kanssa vaikuttavia räätälöityjä valmennuksia, jossa kaikki osa-alueet – sisältö, valmentajat, oppimismenetelmät ja osallistujakokemus – suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka

Taloushallinnon koulutukset

Taloushallinnon kyky tuottaa olennaista tietoa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi on keskeinen tekijä organisaation menestyksen kannalta. Talousfunktion keskeiseksi tehtäväksi on muodostunut talouden arkisten toimintojen tukemisen ohella johdon strategisena kumppanina toimiminen. Vastaavasti liiketoiminnan päätöksiä tekevän johdon on tärkeää osata tulkita ja hyödyntää talousinformaatiota organisaation johtamisessa.

Aalto EE tarjoaa taloushallinnon koulutuksia organisaation kaikille tasoille ja moniin eri tarpeisiin. Autamme sekä organisaatioita että yksittäisiä asiantuntijoita kehittämään talouden ja rahoituksen osaamistaan ja vahvistamme talousjohdon valmiuksia talousorganisaation johtamiseen ja uudistamiseen. Tarjoamme myös liiketoimintajohdolle syväluotaavia työkaluja yritystoiminnan päätöksentekoon taloudellisesta näkökulmasta.

Kilpailukykyä osaamisen syventämisestä

Tarjoamme kattavan valikoiman taloushallinnon koulutus- ja valmennusratkaisuja niin talousjohtajille kuin muillekin taloushallinnon asiantuntijoille, kuten business controllereille ja analyytikoille, sekä organisaation eri tasoilla työskenteleville muille avainhenkilöille. Valmennuksemme auttavat osallistujia modernisoimaan organisaationsa taloushallinnon toimintoja tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi sekä kehittämään omaa osaamistaan kohti aiempaa strategisempaa roolia liiketoimintajohdon vaikuttavana kumppanina.

Varmuutta päätöksentekoon

Liiketoiminnoista vastaavien on tärkeää tuntea talouden perusperiaatteet ja tärkeimmät sovellukset kyetäkseen tekemään perusteltuja ja vaikuttavia päätöksiä esimerkiksi investointeihin tai hinnoitteluun liittyen. Taloustiedon peruslukutaito ja talouden avainlukujen hyödyntäminen näyttelevät ratkaisevaa roolia myös toiminnan strategisessa suunnittelussa sekä liiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen arvioinnissa ja menestystekijöiden määrittelyssä.

Toimintaa pitää sekä tehostaa että syventää

Kun globaali kilpailu kiristyy, yritykset näkevät jatkuvan toiminnan tehostamisen kilpailukyvyn kannalta välttämättömänä kehityssuuntana. Myös taloushallinnolta odotetaan jatkuvaa toimintojen tehostamista. Monissa organisaatioissa taloushallinnon perustoimintoja on ulkoistettu, ja globaalit palvelukeskukset halvempien työvoimakustannuksien maissa ovat yleistyneet.

Samalla kun toimintaa pitää tehostaa, talousfunktiolta odotetaan yhä syvällisempää ja strategisempaa panosta liiketoiminnan tukemisessa ja kehittämisessä.

Taloushallinto digitalisoituu ja automatisoituu

Kiihtyvä digitalisaatiokehitys on muuttanut liiketoimintaa nopeasti. Se on luonut uudenlaisia palvelu- ja liiketoimintamalleja sekä uusia, ennennäkemättömän tehokkaita arvonluonnin tapoja ja välineitä.

Digitalisoituminen on muuttanut myös taloushallinnon toimintoja sekä uudistanut merkittävästi toimintatapoja. Muutosvauhti kiihtyy jatkuvasti. Automaation ja ohjelmistorobotiikan yleistyminen on nopeuttanut tietojen hallintaa, tehostanut transaktionaalisia toimintoja sekä vähentänyt huomattavasti inhimillisten virheiden määrää. Digitaalisuus tehostaa taloushallinnon ydinprosesseja ja parantaa tarkkuutta ja laatua. Ajasta ja paikasta riippumaton työskentely on lisännyt työprosessien joustavuutta.

Taloushallinnon digitalisaatio ja talouden monien perustehtävien automatisoituminen saattavat aiheuttaa huolta taloushallinnon ammattilaisissa. Toisaalta digitalisaatio tarjoaa taloushallinnon asiantuntijoille mahdollisuuden hyödyntää osaamistaan uudenlaisten, monimutkaisten ja liiketoiminnalle enemmän arvoa tuottavien ongelmien ratkaisussa. Siinä missä taloushallinnon automaatio vähentää rutiininomaisten tehtävien suorittamiseen vaadittavaa työtä, se vapauttaa resursseja tiedon analysointiin ja integrointiin sekä mahdollistaa aidon keskittymisen liiketoiminnan tukemiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien arviointiin.

Samalla kuitenkin kasvaa paine kehittää uudessa roolissa menestymiseen tarvittavia taitoja ja kompetensseja. Automaatio muuttaa merkittävästi talousjohdon ja -ammattilaisten työnkuvaa sekä vaadittavaa osaamista. Tarvitaan uudenlaista ajattelutapaa ja avoimuutta uudenlaisen työn ja muuttuvien työtapojen omaksumiselle. Sekä organisaatiot että yksilöt ovatkin vastuussa siitä, että prosesseja ja osaamista kehitetään vastaamaan koko organisaation talousfunktiolle kohdistamia kasvavia odotuksia.

Taloushallinnon uudet osaamisvaatimukset

Kun taloushallinnon rooli muuttuu, myös työntekijöiden työnkuvat ja osaamisvaatimukset muotoutuvat uudelleen. Yksi tärkeimmistä taidoista on kyky ymmärtää yhteys eri liiketoimintojen ja taloudellisen suorituskyvyn välillä. Tämä taas vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä taloushallinnon ja muiden liiketoimintayksiköiden välillä. Tässä yhteistyössä taloushallinnon asiantuntijan rooli on ennen kaikkea tukea liiketoimintayksiköitä päätöksenteossa ja toiminnan suuntaamisessa ja ohjaamisessa.

Talousfunktio ei enää pelkästään tuota raportteja ja tietomassaa päätöksentekijöille vaan on aktiivinen tiedon käyttäjä ja tulkitsija. Historiatiedon raportoimisen sijaan fokus siirtyy yhä enemmän tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamiseen ja analysoimiseen.

Taloushallintoon ja rahoitukseen liittyy jatkuvasti kasvava määrä kansainvälistä sääntelyä ja regulaatiota. Talousammattilaisten on pystyttävä päivittämään osaamistaan ja tietojaan muun muassa verotuksen, siirtohinnoittelun, kestävyysraportoinnin sekä kansainvälisten tilinpäätösstandardien ajankohtaisista kysymyksistä.

Taloudellisten riskien hahmottaminen ja hallinta liittyvät sääntelyn ja kansainvälisen säädöstön hallitsemiseen, mutta myös muut yritystoimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinta ovat yhä vahvemmin läsnä talous- ja rahoitusammattilaisten työarjessa. Jotta taloushallinto voisi estää epämiellyttävät yllätykset, sen on tarkkailtava liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi myös liiketoiminnalle haitallisia riskinäkymiä ja epävarmuustekijöitä. Tämä vaatii osaamisen päivittämistä, aktiivista trendien tarkkailua sekä talouden kansainvälisten suhdanteiden ja myös poliittisen kehityksen seurantaa.

Talousfunktion strategisemman roolin myötä talousjohdolta ja -asiantuntijoilta vaaditaan entistä syvempää liiketoimintaosaamista ja laaja-alaisempaa näkemystä yritystoiminnan menestystekijöistä. Pelkkä numero-osaaminen ei enää riitä vaan myös talouslukujen takana piilevät syyt ja seuraukset sekä esimerkiksi asiakas-arvon muodostuminen on nähtävä entistä syvällisemmin.   

Talousosaajien roolin muuttuessa yhä tärkeämmiksi tulevat yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä verkostoissa vaikuttamisen työkalut. Talousammattilaisten tulee toimia yhteistyössä muiden yksiköiden ja kollegoiden kanssa pystyäkseen keräämään ja analysoimaan oleellista tietoa useista lähteistä. Keskeiseen rooliin nousee taito löytää olennainen tieto suuresta määrästä informaatiota, tiivistää se ja esittää eteenpäin päätöksentekijöille ja kollegoille ymmärrettävässä ja vaikuttavassa muodossa.

Talousfunktio on organisaation sisäinen palveluntarjoaja, jonka tehtävä on edistää ja tukea liiketoiminnan menestystä. Tulevaisuuden talousammattilaisilta edellytetäänkin yhä enemmän myös loistavaa palvelualttiutta ja -asennetta. 

Ota yhteyttä

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Jukka Nordlund

Program Director

+358 10 837 3822

jukka.nordlund@aaltoee.fi

Mari Tuomisto

Senior Program Manager

+358 10 837 3704

mari.tuomisto@aaltoee.fi