Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteiseksi kieleksi SQL

Liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteiseksi kieleksi SQL

Datan määrä yhteiskunnassa ja liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Erityisesti finanssialalla lukuisat transaktiot, digitalisoituvat palvelut sekä asiakasmäärien kasvu tuottavat paljon dataa ja siten myös tarpeen tehokkaammalle ja tarkemmalle datan käsittelylle.

Ari Korhonen, 21.01.2020

|

Artikkelit

Tammikuussa 2020 julkaistussa Euroopan pankkivalvontaviranomaisen (EBA) raportissa keskiössä on Big Data sekä edistynyt analytiikka ja näiden vaikutukset finanssialalla ja erityisesti pankkitoiminnassa. Positiivisten vaikutusten lisäksi raportissa kiinnitettiin huomiota ja korostettiin sitä, että finanssialan organisaatioiden suuret tietomäärät ja suurten tietomäärien käsittely voivat johtaa virheellisiin päätöksiin ja siten saada negatiivisia vaikutuksia aikaan esimerkiksi riskien arvioinnin suhteen.

Tiedonhallinta nähdään yrityksissä esimerkiksi rahoitukseen verrattavana menestystekijänä ja johtamisen kohteena, jota hallitaan samalla tavalla kuin henkilöstöä tai rahoitusta."

Tiedonhallinta (Knowledge Management), joka käsittelee dataa hallittavissa ja johdettavissa olevana asiana, on noussut viime aikoina yhä useamman organisaation keskeiseksi tavoitteeksi. Tiedonhallinnan merkitys on kasvanut tiedon yleisen merkityksen kasvaessa yhteiskunnassa, yrityksissä ja niiden hallinnossa. Tiedonhallinta keskittyy organisaation toiminnassa tarvittavan tiedon tuottamiseen, analysointiin ja raportointiin. Se nähdään yrityksissä esimerkiksi rahoitukseen verrattavana menestystekijänä ja johtamisen kohteena, jota hallitaan samalla tavalla kuin henkilöstöä tai rahoitusta.

Uuden tiedon tuottaminen, johon tarvitaan aikaisempaa tietoa, jota voidaan yhdistää uuteen tietoon, nähdään tärkeänä osana yrityksen kokonaistoimintaa. Tavoitteena on analysoida tietoa lähes reaaliaikaisesti ja saada oikeaa tietoa oikeille ihmisille oikeaan aikaan. Automatisoidut prosessit mahdollistavat toiminnan vähemmillä resursseilla, joka on mahdollista vain, jos käytössä on yhä suurempi määrä ja parempaa tietoa. Prosessissa käytetään apuna tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiä.

Tiedonhallinnassa hyödynnetään tietokantoja. Ne sisältävät ne keskeiset tietovarastot, joita organisaatio tarvitsee tiedonhallinnassa. Tietokantoja hallinnoidaan erilaisilla ohjelmistoilla, ohjelmointikielillä ja erityisesti SQL:llä. 

Mitä on SQL?

SQL (Structured Query Language) on alun perin IBM:n kehittämä kyselykieli, jota käytetään tietokannoissa. Kyseessä on de facto –standardi, jolla voidaan tehdä hakuja, lisäyksiä ja poistoja tietokantoihin. Kielestä on vuosien varrella julkaistu erilaisia standardiehdotuksia ml. ANSI-standardi ja ISO/IEC 9075-1:2016. Tietokantojen hallintajärjestelmissä on kuitenkin pieniä eroja SQL-kielen toteutuksissa. Näitä kielen murteita ovat mm. Oraclen PL/SQL ja Microsoftin Transact-SQL. Pääpiirteissään niiden käskykannat kuitenkin sisältävät kaikki standardien tavat suorittaa kyselyjä. 

SQL on tietokantojen yleinen kyselykieli ja sitä voidaan käyttää missä tahansa tiedonhallinnan sovelluksessa, ei pelkästään finanssialalla. SQL-kyselyiden avulla tietoa voidaan hakea ja muokata käsiteltäväksi jollain toisella sovelluksella, esimerkiksi taulukkolaskimella. Ohjelmointikielien rajapinnoissa sillä on mahdollista tehdä kyselyjä, joista saadun aineiston käsittelyä voidaan jatkaa myös ohjelmallisesti esimerkiksi Python-ohjelmointikielellä. 

Kyseessä on ns. käskykieli ja SQL:n kirjoittaminen muistuttaakin ohjelmointia, vaikka se ei olekaan ohjelmointikieli. SQL-kielen tulkille kirjoitetaan komentoja, joiden suorittaminen tuottaa halutun lopputuloksen. Tärkeimmät kyselykielen käskyt ovat SELECT, INSERT, UPDATE ja DELETE, joilla voidaan tehdä hakuja, lisäyksiä, päivityksiä ja poistoja tietokannan tauluihin.

Finvan SQL-kielen perusteet finanssialan asiantuntijoille –seminaarin tarkoituksena on vahvistaa alan asiantuntijoiden SQL-osaamista ja johdattaa osallistujat kyselykielen käskyihin käytännönläheisesti. Osallistujat oppivat kyselykielen perusteet ja kirjoittamaan tehokkaasti tietokantakyselyjä sekä tiedon ryhmittelyä ja yhdistämistä.

Tietovarastot

Pankkijärjestelmä koostuu muun muassa käyttäjätileistä, rahansiirroista, nostoista ja talletuksista Nämä kaikki edustavat yksinkertaisia tauluja tai niiden liitoksia, joita voidaan hallinnoida SQL:n avulla. Esimerkiksi tiedonhaun tuloksen koostaminen ja rajaaminen omaksi tauluksi voi edellyttää tietojen yhdistämistä useasta taulusta.

Saatua tulosta voidaan analysoida SQL:llä tai muilla ohjelmistoilla tai käyttää uusien hakujen ja yhdistelyjen pohjana. Yksinkertaisista hauista voidaan muodostaa monimutkaisempia kokonaisuuksia aina tarpeen mukaan. Jos tietokanta muuttuu (lisäykset, poistot, päivitykset), aikaisempi kysely voidaan suorittaa uudelleen ja näin automatisoida usein toistuvia analyysejä. Usein haluttu lopputulos viedään johonkin toiseen ohjelmistoon, esimerkiksi taulukkolaskimeen, viimeistelyä ja mm. esitysgrafiikan tuottamista varten. 

Tiedon eheys on tärkeää

Oikean ja oikea-aikaisen raportoinnin perusta edellyttää, että lähtökohtana oleva data on oikeaa. Tiedonhallinnassa tämä tarkoittaa tietojen keskinäistä yhteensopivuutta ja oikeellisuutta tiettyihin ennalta tunnettuihin ehtoihin nähden.  Tietojen eheyden säilyttäminen on eräs tärkeä ominaisuus SQL-pohjaisissa tietokannoissa. Tietojen eheys varmistetaan validoimalla, ettei järjestelmään ole lisätty päällekkäisiä, toisiinsa liittymättömiä tietoja. 

Kun tiedon lähteet ja data ovat kunnossa, voidaan SQL-tietokantojen avulla helposti kerryttää ja yhdistellä dataa eri tarpeisiin ja liiketoiminnan ohjauksen kannalta sen arvo kasvaa. Tästä prosessista käytetään usein termiä ”datasta tietoon”, joka on tiedolla johtamisen perusta.

Kirjoittaja Ari Korhonen toimii vanhempana yliopistonlehtorina Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan laitoksella ja lisäksi kouluttajana keväällä järjestettävässä Finvan SQL kielen perusteet finanssialan asiantuntijoille -seminaarissa.

Datan hyödyntämiseen ja johtamiseen liittyviä teemoja käsitellään myös Finvan Business Intelligence, data ja analytiikka finanssialalla seminaarissa, joka keskittyy päätöksenteon tehostamiseen liiketoimintatiedon optimoinnilla. Business Intelligence hyödynnettynä yhdessä tiedon hallinnan kanssa auttavat organisaatioita aineettoman pääoman johtamisessa sekä tehokkaamman päätöksenteon tukemissa ja voivat siten tuottaa uutta tietoa ja sen hajautumista läpi organisaation.

Katso myös Aalto PRO:n ja Aalto EE:n digitalisaation liittyvät ohjelmat, kuten Python ja tekoäly -koodauksen perusteet.


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa