Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Design Your Employee Experience v.3.0!

Design-ajattelu ja palvelumuotoilun metodit työntekijäkokemuksen kehittämisen keinona

Työntekijäkokemuksella on suora yhteys asiakaskokemukseen ja asiakaskokemuksella organisaation menestykseen.

Se miten työntekijät kokevat oman työnsä, työympäristönsä, organisaatiokulttuurinsa, organisaationsa rakenteen sekä vuorovaikutuskäytännöt, vaikuttaa heidän motivaatioonsa, sitoutumiseensa, suoriutumiseensa sekä heidän tapaansa kohdata asiakas.

Työntekijäkokemus on määritelty strategiseksi prioriteetiksi monissa organisaatioissa. Elinikäinen oppiminen, tulevaisuuden kompetenssien tunnistaminen, työvoimasuunnittelu ja organisaation strategisiin kyvykkyyksiin investoiminen vaativat määrätietoista johtamista sekä avointa vuoropuhelua organisaatiossa.

Kilpailu työntekijöistä ja muista osaajista kovenee. Hyviä työntekijöitä ja tulevaisuuden osaajia houkutellaan aktiivisesti ja heistä halutaan pitää kiinni. Työnantajamielikuvaa ei rakenneta ja ylläpidetä vain ulkoisen viestinnän ja brändin avulla. Nykyisten ja entisten työntekijöiden kokemukset muokkaavat työnantaja- ja brändimielikuvaa jatkuvasti.

Työntekijäkokemus on henkilökohtaista, mutta myös kollektiivista ja siihen on mahdollista vaikuttaa. Työntekijäkokemuksen kehittäminen ei ole vain HR:n vastuulla, vaan eri osa-alueiden nyky- sekä tavoitetilaa tulisi arvioida, määritellä ja kehittää yhteistyössä johdon, esihenkilöiden, eri tukifunktioiden sekä työntekijöiden itsensä kanssa.

Lataa esite Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja mahdollisesta toteutuksesta

Hinta:

Ohjelman konsepti on ainutlaatuinen. Ohjelmasta saatu lisäarvo ja vaikuttavuus syntyy ennen kaikkea siitä, että ohjelmassa käydään läpi koko muotoiluprosessi, alusta loppuun, soveltaen oppeja ja metodiikkaa konkreettisesti organisaation omaan kehitysprojektiin, yhdessä oman tiimin ja organisaation kanssa.

Muotoiluajattelun metodiikkaa on sovellettu menestyksellisesti useissa eri konteksteissa ja toimialoilla. Se soveltuu erinomaisesti työntekijäkokemuksen määrittelyyn ja kehittämiseen. Ohjelma pilotoitiin menestyksekkäästi keväällä 2019.

Ohjelmaa on toteutettu aiemmin menestyksekkäästi konsortiona ja tarjoamme nyt mahdollisuuden osallistua entistä joustavammin joko itsenäisesti, pareittain, tai osana tiimiä. Yhteinen oppien ja ajatusten jakaminen sekä vertaistukiverkoston luominen antavat huomattavaa lisäarvoa osallistujille ja rikastavat kokemusta.

Hyödyt

Työntekijäkokemus vaikuttaa työntekijöiden suoritukseen, sitoutumiseen ja motivaatioon, työnantajamielikuvaan, asiakaskokemukseen sekä organisaation menestykseen. Ohjelmamme auttaa hahmottamaan työntekijäkokemusta erilaisten teoreettisten viitekehysten kautta sekä antaa osallistujille konkreettisia työkaluja, joiden avulla muotoilla työntekijäkokemukseen vaikuttavia käytäntöjä. Ohjelman aikana muotoilun työkaluja testataan konkreettisesti ja osallistujat työstävät omaa kehitysprojektiaan. Hyödyt realisoituvat osallistujille ja organisaatioille saman tien kokeilujen avulla. Ohjelma valmentaa osallistujat soveltamaan opittuja metodeja erilaisissa tilanteissa ja projekteissa. Oppimista jaetaan omissa organisaatioissa sekä muiden osallistujien kesken.

Syvennätte käsitystänne työntekijäkokemuksenne nykytilasta ja organisaationne työntekijäkokemuksen tavoitetila selvenee.
Muotoilette uudelleen yhden HR-käytännön tai palvelupolun ja testaatte sen käytännössä.
Otatte haltuunne työntekijäkokemuksen muotoilun työkalut ja laaditte suunnitelman seuraavista askelista.
Ohjelmamme antaa loistavat puitteet ja optimaalisen mahdollisuuden työntekijäkokemuksen kehittämiseen ja uudelleen muotoiluun, parhaassa mahdollisessa ohjauksessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Työntekijäkokemus ei kuulu vain HR:n vastuulle, vaan sitä on työstettävä yhdessä eri toimialueiden ja työntekijöiden itsensä kanssa.

Kenelle?

Ohjelma sopii HR-, viestintä- ja markkinointiosaajille, esihenkilöille ja johtavassa asemassa oleville.

Olet kiinnostunut työntekijäkokemuksen kehittämisestä ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa käytöntöihin, joilla on vaikutusta työntekijäkokemukseen organisaatiossasi.

Voit osallistua ohjelmaan itsenäisesti, yhdessä kollegan kanssa, tai osana pientä tiimiä. (Katso hinnoittelu eri osallistumisvaihtoehtoihin.)

Ohjelma sopii kaikenlaisille organisaatioille, eri toimialoita.

Edellisen toteutuksen palautteita 

”We are so happy about the participation in your education and we are now using your methods in many projects that we are a part of!”

Amanda Falck
HR Director, Citycon AB

 

 

“A great program where you get concrete tools to help you as well as learn different methods and techniques on how to change and design a program or process in your organization.”

Leena Sandgren
Senior Manager, Performance & Rewards, Kemira

“Very useful program to learn the theoretical basis for design thinking methodology, why it matters and different ways to collect employee experience. In the safety net of this program it was fun and efficient to experiment our new learnings with our employees for a topic that required a deep dive and new innovations.”

Linda Viljanen
HR Manager, Citycon, Finland

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma tarjoaa teoreettisen viitekehyksen työntekijäkokemuksen ymmärtämiseen sekä konkreettisia työkaluja ja lähestymistavan työntekijäkokemuksen kehittämiseen.

Ohjelmassa yhdistyy teoreettinen, interaktiivinen, valmennus, sekä konkreettinen yhdessä kokeileminen ja oppiminen.

Ohjelma muodostuu neljästä työpajasta sekä jaksojen välillä työstettävästä projektista.

Ohjelman rakenne

Orientaatio ja valmistautuminen

Ohjelmaan valmistaudutaan ennakkotehtävän avulla, omaa kehitysprojektia hahmotellen.

Muotoilutyöpajat

Neljä yhteistä työpajaa 4 kk aikana, joissa yhdistetään teoreettista valmennusta sekä interaktiivista yhdessä oppimista.

Oma projekti & sparraustuki

Omaa kehitysprojektia työstetään jaksojen välillä annettujen ohjeistusten perusteella. Osallistujat muodostavat pienet sparrailuryhmät, jotka tukevat toinen toisiaan omien kehitysprojektien edistämisessä. Valmentajan kanssa voidaan sopia yksi 60 minuutin tukisessio jokaisen sparrailuryhmän kanssa ohjelman aikana.

Koulutuspäivät

Kouluttajat

Tua Björklund

Apulaisprofessori Tua Björklund on yksi Aalto-yliopiston monialaisen kokeilualustan Aalto Design Factoryn perustajista. Design Factory -konseptilla on maailmalla jo 24 seuraajaa, ja Björklund on kansainvälisen Design Factory -verkoston tutkimusjohtaja.

 

Tua Björklundin tutkimus on keskittynyt muotoilu- ja suunnitteluasiantuntijuuteen ja uusien ideoiden edistämiseen organisaatioissa. Hän on valmistunut maisteriksi Helsingin yliopistosta käyttäytymistieteen alalta ja väitellyt Aallon Tuotantotalouden laitoksella.

Tua Björklund on työskennellyt sekä  Aalto-yliopistossa että Stanfordin yliopiston Center for Design Research -keskuksessa USA:ssa. Hän on opettanut muotoiluajattelua ja innovaatiokäytäntöjä Aallon eri korkeakouluissa sekä Aallon ja Stanfordin johtamiskoulutuksessa.

Miko Laakso

Miko Laakso työskentelee Design Thinking Managerina DNA:lla sekä tohtorikoulutettavana Aalto yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa.

Hänen erityisalaansa ovat muotoiluajattelun keskiössä olevat käyttäjäkeskeinen suunnittelu sekä luovuus ja ideointi. Hän on johtanut monia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämisprojekteja ja myös työskennellyt sellaisissa.

Laaksolla on yli kymmenen vuoden kokemus luovan kehittämisen fasilitoinnista, tutkimuksesta ja suorittamisesta sekä erilaisten yritysten auttamisesta niiden kehittäessä työskentelyprosessejaan. Hänellä on kokemusta sekä käytännön suunnittelutyöstä erilaisten tuotteiden ja palveluiden parissa, että luovien suunnittelukäytäntöjen tutkimuksesta, opettamisesta ja kehittämisestä organisaatioissa.

Miko Laakso on valmistunut diplomi-insinööriksi Helsingin teknillisestä korkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopisto) pääaineinaan tuotekehitys ja International Design Business Management.

Hertta Vuorenmaa

Hertta Vuorenmaa työskentelee tutkimusjohtajana (Future of Work) sekä yliopiston lehtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

Vuorenmaa on kokenut tutkija ja kouluttaja. Hän on työskennellyt tutkijana useissa suurissa Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa, aiheina mm työhyvinvointi, HRM ja tasa-arvokysymykset. 

Vuorenmaan nykytutkimus keskittyy muuttuvaan työhön ja muuttuvaan johtamiseen, HRM:ään julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, digitalisaatioon, sukupuolen tutkimukseen ja kvalitatiivisiin erityisesti etnografisiin tutkimusmenetelmiin.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta