Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Design Your Employee Experience v.3.0!

Design-ajattelu ja metodit työntekijäkokemuksen kehittämisen keinona

Työntekijäkokemuksella on suora yhteys asiakaskokemukseen ja asiakaskokemuksella yrityksen menestykseen. 

Se miten työntekijät kokevat oman työnsä, työympäristönsä, organisaatiokulttuurinsa, organisaationsa rakenteen sekä vuorovaikutuskäytännöt kollegoiden, esimiehen ja johtajien kanssa, vaikuttaa heidän motivaatioonsa, sitoutumiseensa, suoriutumiseensa sekä heidän tapaansa kohdata asiakas. Työntekijäkokemus ei kuulu vain HR:n vastuulle, vaan sitä on aktiivisesti työstettävä yhdessä eri toimintojen, esimiesten, johdon sekä työntekijöiden itsensä kanssa.

Kilpailu osaavista työntekijöistä kovenee. Hyviä työntekijöitä ja tulevaisuuden osaajia houkutellaan aktiivisesti ja heistä halutaan pitää kiinni. Työnantajamielikuvaa ei rakenneta ja ylläpidetä vain ulkoisen viestinnän ja brändin avulla. Nykyisten ja entisten työntekijöiden kokemukset ovat julkisia ja ne muokkaavat työnantaja- ja brändimielikuvaa jatkuvasti. 

Työntekijäkokemus on noussut strategiseksi prioriteetiksi monissa organisaatioissa. Elinikäistä oppimista ja strategista organisaation kyvykkyyden ylläpitämistä ei voi sivuuttaa. Perinteinen työsuhde, urapolku ja työn tekemisen tavat muuttuvat ja sen mukana tehokkaat johtamismenetelmät. Työntekijäkokemus kiinnostaa myös tutkijoita ja aiheesta tehdään koko ajan enemmän tutkimusta Suomessa sekä kansainvälisesti.

Ohjelman konsepti on ainutlaatuinen ja se toteutetaan konsortiona yhdessä 3–5 organisaation kanssa. Ohjelmasta saatu lisäarvo ja vaikuttavuus syntyy ennen kaikkea siitä, että ohjelmassa käydään läpi tiivistetysti koko muotoiluprosessi, alusta loppuun, soveltaen metodiikkaa konkreettisesti organisaation omaan kehitysprojektiin, tai sen osaan.

Tuo oma tiimisi oppimaan yhdessä 2–4 muun tiimin kanssa ja ota haltuusi työntekijäkokemuksen muotoilun työkalut! Ohjelma voidaan toteuttaa suomen tai englannin kielellä, riippuen osallistujaorganisaatioiden toiveista.

Lataa esite Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja mahdollisesta toteutuksesta

Ohjelman konsepti on ainutlaatuinen. Ohjelmasta saatu lisäarvo ja vaikuttavuus syntyy ennen kaikkea siitä, että ohjelmassa käydään läpi koko muotoiluprosessi, alusta loppuun, soveltaen oppeja ja metodiikkaa konkreettisesti organisaation omaan kehitysprojektiin, yhdessä oman tiimin ja organisaation kanssa.

Muotoiluajattelun metodiikkaa on sovellettu menestyksellisesti useissa eri konteksteissa ja toimialoilla. Se soveltuu erinomaisesti työntekijäkokemuksen määrittelyyn ja kehittämiseen. Ohjelma pilotoitiin menestyksekkäästi keväällä 2019.

Ohjelma toteutetaan konsortiona yhdessä 3–5 organisaation kanssa. Konsortio-konsepti tuottaa lisäarvoa osallistujille monella tasolla. Valittuja lähestymistapoja ja metodeja voidaan vertailla ja oppeja jakaa mielekkäästi. Ohjelma tarjoaa myös oivan verkostoitumismahdollisuuden. 

Hyödyt

Työntekijäkokemus vaikuttaa työntekijöiden suoritukseen, sitoutumiseen ja motivaatioon, työnantajamielikuvaan, asiakaskokemukseen sekä organisaation menestykseen. Ohjelmamme auttaa hahmottamaan työntekijäkokemusta erilaisten teoreettisten viitekehysten kautta sekä antaa osallistujille konkreettisia työkaluja, joiden avulla muotoilla työntekijäkokemukseen vaikuttavia käytäntöjä. Ohjelman aikana muotoilun työkaluja testataan konkreettisesti ja osallistujat työstävät omaa kehitysprojektiaan. Hyödyt realisoituvat osallistujille ja organisaatioille saman tien kokeilujen avulla. Ohjelma valmentaa osallistujat soveltamaan opittuja metodeja erilaisissa tilanteissa ja projekteissa. Oppimista jaetaan omissa organisaatioissa sekä konsortio-organisaatioiden kesken.

Syvennätte käsitystänne työntekijäkokemuksenne nykytilasta ja organisaationne työntekijäkokemuksen tavoitetila selvenee.
Muotoilette uudelleen yhden HR-käytännön tai palvelupolun ja testaatte sen käytännössä.
Otatte haltuunne työntekijäkokemuksen muotoilun työkalut ja laaditte suunnitelman seuraavista askelista.
Ohjelmamme antaa loistavat puitteet ja optimaalisen mahdollisuuden tuoda asiantuntijoitanne eri toimialueilta työstämään yhteistä projektia. Työntekijäkokemus ei kuulu vain HR vastuulle, vaan sitä on työstettävä yhdessä eri toimialueiden ja työntekijöiden itsensä kanssa.

Kenelle?

Ohjelma on suunniteltu HR-, viestintä- ja markkinointitiimeille. Voitte tuoda mukananne 3* osallistujaa organisaatiostanne. Ohjelmaan mahtuu mukaan 3–5 tiimiä.

Kilpailu osaavista työntekijöistä kovenee koko ajan. Hyviä tekijöitä ja tulevaisuuden osaajia pitää houkutella aktiivisesti ja heistä halutaan pitää kiinni. Työntekijäkokemus vaikuttaa asiakaskokemukseen ja organisaation menestykseen. 

*Myös suurempia tiimejä voi tuoda mukanaan. Ohjelma sopii kaikille organisaatioille, eri toimialoilta. 

Edellisen toteutuksen palautteita 

”We are so happy about the participation in your education and we are now using your methods in many projects that we are a part of!”

Amanda Falck
HR Director, Citycon AB

 

“Very useful program to learn the theoretical basis for design thinking methodology, why it matters and different ways to collect employee experience. In the safety net of this program it was fun and efficient to experiment our new learnings with our employees for a topic that required a deep dive and new innovations.”

Linda Viljanen
HR Manager, Citycon, Finland

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma tarjoaa teoreettisen viitekehyksen työntekijäkokemuksen ymmärtämiseen sekä konkreettisia työkaluja ja lähestymistavan työntekijäkokemuksen kehittämiseen.

Ohjelmassa yhdistyy interaktiivinen valmennus ja koulutus. Ohjelma muodostuu neljästä työpajasta sekä jaksojen välillä työstettävästä yhteisestä projektista. Kouluttajat sparraavat projektitiimejä ennalta sovittavina aikoina koulutusjaksojen välillä.

Ohjelman rakenne

Orientaatio ja valmistautuminen

Ohjelmaan valmistaudutaan ennakkotehtävän avulla, omaa kehitysprojektia hahmotellen.

Muotoilutyöpajat

Valmennusta ja koulutusta yhdistävät työpajat pidetään yhdessä muiden organisaatioiden osallistujatiimien kanssa.

Oma projekti & asiantuntija sparraus

Omaa kehitysprojektia työstetään yksin ja yhdessä, jokaisen jakson välillä. Ohjelman koulutajat sekä ohjelmajohtaja sparraavat ja tukevat projektitiimejä projektien työstämisessä kerran ennalta sovittavina aikoina, jaksojen välissä.

Koulutuspäivät

Kouluttajat

Tua Björklund

Työelämäprofessori Tua Björklund on yksi Aalto-yliopiston monialaisen kokeilualustan Aalto Design Factoryn perustajista. Design Factory -konseptilla on maailmalla jo 24 seuraajaa, ja Björklund on kansainvälisen Design Factory -verkoston tutkimusjohtaja.

 

Tua Björklundin tutkimus on keskittynyt muotoilu- ja suunnitteluasiantuntijuuteen ja uusien ideoiden edistämiseen organisaatioissa. Hän on valmistunut maisteriksi Helsingin yliopistosta käyttäytymistieteen alalta ja väitellyt Aallon Tuotantotalouden laitoksella.

Tua Björklund on työskennellyt sekä  Aalto-yliopistossa että Stanfordin yliopiston Center for Design Research -keskuksessa USA:ssa. Hän on opettanut muotoiluajattelua ja innovaatiokäytäntöjä Aallon eri korkeakouluissa sekä Aallon ja Stanfordin johtamiskoulutuksessa.

Miko Laakso

Miko Laakso työskentelee Design Thinking Managerina DNA:lla sekä tohtorikoulutettavana Aalto yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa.

Hänen erityisalaansa ovat muotoiluajattelun keskiössä olevat käyttäjäkeskeinen suunnittelu sekä luovuus ja ideointi. Hän on johtanut monia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämisprojekteja ja myös työskennellyt sellaisissa.

Laaksolla on yli kymmenen vuoden kokemus luovan kehittämisen fasilitoinnista, tutkimuksesta ja suorittamisesta sekä erilaisten yritysten auttamisesta niiden kehittäessä työskentelyprosessejaan. Hänellä on kokemusta sekä käytännön suunnittelutyöstä erilaisten tuotteiden ja palveluiden parissa, että luovien suunnittelukäytäntöjen tutkimuksesta, opettamisesta ja kehittämisestä organisaatioissa.

Miko Laakso on valmistunut diplomi-insinööriksi Helsingin teknillisestä korkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopisto) pääaineinaan tuotekehitys ja International Design Business Management.

Hertta Vuorenmaa

Hertta Vuorenmaa työskentelee tutkimusjohtajana (Future of Work) sekä yliopiston lehtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

Vuorenmaa on kokenut tutkija ja kouluttaja. Hän on työskennellyt tutkijana useissa suurissa Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa, aiheina mm työhyvinvointi, HRM ja tasa-arvokysymykset. 

Vuorenmaan nykytutkimus keskittyy muuttuvaan työhön ja muuttuvaan johtamiseen, HRM:ään julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, digitalisaatioon, sukupuolen tutkimukseen ja kvalitatiivisiin erityisesti etnografisiin tutkimusmenetelmiin.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta