Edellinen sivu

Design your employee experience v.2.0!

Design-ajattelu & metodit työntekijäkokemuksen kehittämisen keinona

Työntekijäkokemuksella on suora yhteys asiakaskokemukseen ja asiakaskokemuksella yrityksen menestykseen. 

Se miten työntekijät kokevat oman työnsä, työympäristönsä, organisaatiokulttuurinsa, organisaationsa rakenteen sekä vuorovaikutuskäytännöt kollegoiden, esimiehen ja johtajien kanssa, vaikuttaa heidän motivaatioonsa, sitoutumiseensa, suoriutumiseensa sekä heidän tapaansa kohdata asiakas. Työntekijäkokemus ei kuulu vain HR:n vastuulle, vaan sitä on aktiivisesti työstettävä yhdessä eri toimintojen, esimiesten, johdon sekä työntekijöiden itsensä kanssa.

Kilpailu osaavista työntekijöistä kovenee. Hyviä työntekijöitä ja tulevaisuuden osaajia houkutellaan aktiivisesti ja heistä halutaan pitää kiinni. Työnantajamielikuvaa ei rakenneta ja ylläpidetä vain ulkoisen viestinnän ja brändin avulla. Nykyisten ja entisten työntekijöiden kokemukset ovat julkisia ja ne muokkaavat työnantaja- ja brändimielikuvaa jatkuvasti. 

Työntekijäkokemus on noussut strategiseksi prioriteetiksi monissa organisaatioissa. Elinikäistä oppimista ja strategista organisaation kyvykkyyden ylläpitämistä ei voi sivuuttaa. Perinteinen työsuhde, urapolku ja työn tekemisen tavat muuttuvat ja sen mukana tehokkaat johtamismenetelmät. Työntekijäkokemus kiinnostaa myös tutkijoita ja aiheesta tehdään koko ajan enemmän tutkimusta Suomessa sekä kansainvälisesti.

Ohjelman konsepti on ainutlaatuinen ja se toteutetaan konsortiona yhdessä 3–5 organisaation kanssa. Ohjelmasta saatu lisäarvo ja vaikuttavuus syntyy ennen kaikkea siitä, että ohjelmassa käydään läpi tiivistetysti koko muotoiluprosessi, alusta loppuun, soveltaen metodiikkaa konkreettisesti organisaation omaan kehitysprojektiin, tai sen osaan.

Tuo oma tiimisi oppimaan yhdessä 2–4 muun tiimin kanssa ja ota haltuusi työntekijäkokemuksen muotoilun työkalut!

 

Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja

Ohjelman konsepti on ainutlaatuinen. Ohjelmasta saatu lisäarvo ja vaikuttavuus syntyy ennen kaikkea siitä, että ohjelmassa käydään läpi koko muotoiluprosessi, alusta loppuun, soveltaen oppeja ja metodiikkaa konkreettisesti organisaation omaan kehitysprojektiin, yhdessä oman tiimin ja organisaation kanssa.

Muotoiluajattelun metodiikkaa on sovellettu menestyksellisesti useissa eri konteksteissa ja toimialoilla. Se soveltuu erinomaisesti työntekijäkokemuksen määrittelyyn ja kehittämiseen. Ohjelma pilotoitiin menestyksekkäästi keväällä 2019.

Ohjelma toteutetaan konsortiona yhdessä 3–5 organisaation kanssa. Konsortio-konsepti tuottaa lisäarvoa osallistujille monella tasolla. Valittuja lähestymistapoja ja metodeja voidaan vertailla ja oppeja jakaa mielekkäästi. Ohjelma tarjoaa myös oivan verkostoitumismahdollisuuden. 

Hyödyt

Työntekijäkokemus vaikuttaa työntekijöiden suoritukseen, sitoutumiseen ja motivaatioon, työnantajamielikuvaan, asiakaskokemukseen sekä organisaation menestykseen. Ohjelmamme auttaa hahmottamaan työntekijäkokemusta erilaisten teoreettisten viitekehysten kautta sekä antaa osallistujille konkreettisia työkaluja, joiden avulla muotoilla työntekijäkokemukseen vaikuttavia käytäntöjä. Ohjelman aikana muotoilun työkaluja testataan konkreettisesti ja osallistujat työstävät omaa kehitysprojektiaan. Hyödyt realisoituvat osallistujille ja organisaatioille saman tien kokeilujen avulla. Ohjelma valmentaa osallistujat soveltamaan opittuja metodeja erilaisissa tilanteissa ja projekteissa. Oppimista jaetaan omissa organisaatioissa sekä konsortio-organisaatioiden kesken.

Syvennätte käsitystänne työntekijäkokemuksenne nykytilasta ja organisaationne työntekijäkokemuksen tavoitetila selvenee.
Muotoilette uudelleen yhden HR-käytännön tai palvelupolun ja testaatte sen käytännössä.
Otatte haltuunne työntekijäkokemuksen muotoilun työkalut ja laaditte suunnitelman seuraavista askelista.
Ohjelmamme antaa loistavat puitteet ja optimaalisen mahdollisuuden tuoda asiantuntijoitanne eri toimialueilta työstämään yhteistä projektia. Työntekijäkokemus ei kuulu vain HR vastuulle, vaan sitä on työstettävä yhdessä eri toimialueiden ja työntekijöiden itsensä kanssa.

Kenelle?

Ohjelma on suunniteltu HR-, viestintä- ja markkinointitiimeille. Voitte tuoda mukananne 2–5* osallistujaa organisaatiostanne. Ohjelmaan mahtuu mukaan 3–5 tiimiä.

*myös suurempia tiimejä voi tuoda mukanaan. Ohjelma sopii kaikille organisaatioille, eri toimialoilta. 

Kilpailu osaavista työntekijöistä kovenee koko ajan. Hyviä tekijöitä ja tulevaisuuden osaajia pitää houkutella aktiivisesti ja heistä halutaan pitää kiinni. Työntekijäkokemus vaikuttaa asiakaskokemukseen ja organisaation menestykseen. 

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma tarjoaa teoreettisen viitekehyksen työntekijäkokemuksen ymmärtämiseen sekä konkreettisia työkaluja ja lähestymistavan työntekijäkokemuksen kehittämiseen.

Ohjelmassa yhdistyy interaktiivinen valmennus ja koulutus. Ohjelma muodostuu neljästä työpajasta sekä jaksojen välillä työstettävästä yhteisestä projektista. Kouluttajat sparraavat projektitiimejä ennalta sovittavina aikoina koulutusjaksojen välillä.

Ohjelman rakenne

Orientaatio ja valmistautuminen

Ohjelmaan valmistaudutaan ennakkotehtävän avulla, omaa kehitysprojektia hahmotellen.

Muotoilutyöpajat

Valmennusta ja koulutusta yhdistävät työpajat pidetään yhdessä muiden organisaatioiden osallistujatiimien kanssa.

Oma projekti & asiantuntija sparraus

Omaa kehitysprojektia työstetään yksin ja yhdessä, jokaisen jakson välillä. Ohjelman koulutajat sekä ohjelmajohtaja sparraavat ja tukevat projektitiimejä projektien työstämisessä kerran ennalta sovittavina aikoina, jaksojen välissä.

Kouluttajat

Kustannukset ja hakeminen