Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Turvallisuusmuotoilu

Vaikuttavaa turvallisuustyötä muotoilun keinoin

Turvallisuustyön tulee tarjota arvoa omalle organisaatiolle ja kriittisille yhteistyökumppaneille. Yhä enemmän painottuu johtamisen, konsultatiivisen työskentelytavan sekä yhteistyön merkitys ja ihmisen toiminnan ymmärtämisen tärkeys. 

Vahva ja uudistuva turvallisuuskulttuuri sekä toimivat turvallisuuskäytännöt ovatkin nykyisellään jokaisen turvallisuusasiantuntijan ja turvallisuuden johtamis- ja kehittämistehtävissä  työskentelevien ammattilaisten työn ytimessä. Turvallisuustyön tulee uudistua jatkuvasti maailman muuttuessa ympärillämme. Tarvitaan konkreettisia keinoja osallistaa, kehittää yhdessä ja palvella organisaatiota. 

Turvallisuusmuotoilulla löydetään innovaatioita ja toimivampia prosesseja, toimintatapoja ja ratkaisuja yhdessä organisaation eri toimijoiden kanssa ja muotoiluajattelun työkalut sopivat erityisesti haastavien ongelmien ratkaisuun.

Muotoiluajattelun ytimessä on käyttäjien huomiointi ja turvallisuustoiminnan inhimilliset ulottuvuudet: ymmärtämällä ihmisen mieltä ja tunnistettuja taipumuksia toimia päästään pidemmälle arjen turvallisuustyössä ja rakennetaan yhdessä turvallisuuden kyvykkyyttä.

Turvallisuusmuotoilulla toiminnan hukka vähenee ja vaikuttavuus kasvaa tehtäessä enemmän oikeita asioita oikealla tavalla. 

Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Vahva ymmärrys turvallisuudesta palvelukokemuksena organisaation eri tasoilla.

Osaamista turvallisuustyön kehittämiseen muotoilullisin keinoin aitoihin turvallisuustyön haasteisiin.

Vahvan ja ihmislähtöisen, osallistavan ja vaikuttavan turvallisuustyön edistyminen organisaatiossa.

Hyödyt

Turvallisuusmuotoilu-ohjelmassa hyödynnetään muotoilun keinoin luovaa ajattelua synnyttämään turvallisuustyön innovaatioita ja vahvistetaan ihmislähtöisten, arjessa toimivien käytäntöjen syntyä ja leviämistä. Ohjelma tarjoaa osallistujayritysten tiimeille uuden, turvallisuuskulttuuria ja toimintatapoja rikastuttavan ajattelumallin ja työvälineet, jota voi soveltaa laajasti turvallisuuden kehittämiseen.

Osallistujat oppivat hankkimaan ja hyödyntämään turvallisuuskokemuksiin pohjautuvaa tietoa toiminnan kehittämisessä.
Ymmärrys inhimillisen toiminnan luonteesta täsmentyy ja osallistujat oppivat purkamaan toiminnan esteitä ja helpottamaan käyttäytymisen muutosta.
Turvallisuustyö vahvistuu organisaation perustehtävälle arvoa tuottavana palveluna tekemällä enemmän oikeita asioita oikein.
Osallistujat oppivat tutkimaan, ideoimaan ja kokeilemaan toimivampia turvallisuuskäytäntöjä ja innostuvat yhteistyöstä ja jaetuista tavoitteista.

Kenelle? 

Ohjelma on suunnattu erityisesti yritysten/organisaatioiden turvallisuusfunktioiden asiantuntijoille ja johdolle, esimerkiksi turvallisuuspäälliköille, turvallisuusjohtajille ja riskienhallinnan asiantuntjoille, jotka yhdessä esimerkiksi liiketoimintajohdon, HR:n edustajien, kehityspäälliköiden, tai muiden turvallisuustyön kanssa läheisesti yhteistyötä tekevien sisäisten kumppanien kanssa soveltavat muotoiluajattelun työkaluja oman organisaationsa kannalta keskeiseen ja yhdessä valittuun kehityshaasteeseen. 

Turvallisuustyö on kaikkien yhteinen asia sekä parhaimmillaan luonteva osa työn tekemisen arkea. Ansiokkaista kehittämisponnisteluista huolimatta turvallisuus koetaan vielä monessa organisaatiossa kuitenkin omasta työstä erilliseksi palikaksi ja jopa perustyötä hankaloittavaksi asiaksi. Toiminnan pyrkimykset eivät organisaatiossa täysin kohtaa ja turvallisuustyön tuottamaa arvoa ei täysin tunnisteta. Turvallisuusmuotoilun prosessin ja työkalujen avulla voidaan kuitenkin vaikuttavasti tukea koko organisaatiota yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa ja rakentaa organisaation jaettua kieltä turvallisuudesta ja näkemystä tavoitellusta turvallisuuskulttuurista. 

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksen aikana tarkastelllaan turvallisuuden toimintakenttää ja miten turvallisuusmuotoilu voisi tuoda vipuvoimaa arjen turvallisuuskäytäntöjen ja turvallisuuden sisäisten palvelujen kehittämiseen. Lisäksi tutustutaan muotoiluajatteluun ja sen ydinteemoihin sekä muotoiluprosessin keskeisiin vaiheisiin

Ohjelma toteutetaan yritysrypäsmallilla, jossa jokaisesta yrityksestä on useampi osallistuja. Yritysten tiimit työskentelevät läpi ohjelman yhteisen, turvallisuustoimintaan liittyvän haasteen äärellä. Näin varmistetaan monipuoliset näkökulmat haasteen ratkaisuun sekä yhteisen ymmärryksen muodostuminen turvallisuuden merkityksestä ja toimintatavoista. 

Ohjelman toteutusprosessi noudattaa palvelumuotoilun keskeisiä vaiheita: näin osallistujat saavat katettua valmennuksen aikana oleellisimmat näkökulmat ja työkalut hyödynnettäväksi koulutuksen aikana valittuun turvallisuustyön haasteeseen sekä myöhemmin muihin kehityskohteisiin.Työskentelymenetelmät perustuvat vuorovaikutteisiin luentoihin, muotoilun työkalujen työstämiseen ja soveltamiseen sekä valmennusjaksoilla että niiden välissä. Työskentelytapa on hyvin konkreettinen ja koko valmennusryhmän sekä yritystiimien keskinäisiin oivalluksiin perustuva kokonaisuus.

Rakenne

Ennakkovalmistautuminen

Design Thinking online -kurssin osiot ja ennakkotehtävät sekä yrityksen haasteen valinta

Neljä valmennusjaksoa

Vuorovaikutteista opetusta kouluttajien ohjauksessa ja yrityksen haasteen työstämistä

Välitehtäviä

Turvallisuusmuotoilun soveltamista haasteeseen valmennusjaksojen välillä

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta