Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Muutoksenhaku lakisääteisissä henkilövakuutuksissa ja muissa toimeentuloturvaetuuksissa

Vakuutusoikeuden toimiala ja hallintoprosessin uudistuksen vaikutukset muutoksenhakuun

Suomessa toimeentuloturvakokonaisuus koostuu hyvin monenlaisista osista monimutkaisessa järjestelmässä. Merkittävä osa toimeentuloturvan järjestämisestä on työnantajien vastuulla, tärkeimpinä lakisääteisen eläkevakuutus ja tapaturma- ja ammattitautivakuutus. Nämä luetaankin osaksi Suomen lakisääteistä sosiaaliturvaa. Yrittäjän puolestaan on huolehdittava itse oman toimeentuloturvansa järjestämisestä erilaisin lakisääteisin ja vapaaehtoisin vakuutusratkaisuin.

Työnantaja voi vapaasti päättää, mistä vakuutus- ja eläkeyhtiöstä lakisääteiset vakuutukset henkilöstölleen ottaa. Vakuutusyhtiön näkökulmasta lakisääteisten vakuutusten hoitaminen kuitenkin poikkeaa merkittävästi vapaaehtoisista vakuutuksista. Näissä vakuutuslajeissa yhtiö toimii kuten viranomaiset. Toiminnassa on noudatettava hallintolakia ja hyvää hallintotapaa, ja toimintaa valvoo Finanssiavalvonnan ohella Eduskunnan oikeusasiamies.

Vakuutetun henkilön kannalta lakisääteisten vakuutusten ja muun sosiaalivakuuttamisen oikeusturva ja korvaus- ja etuuspäätösten muutoksenhakumenettely poikkeaa täysin vapaaehtoisten vakuutusten ehkä tutummasta muutoksenhausta, joka kulkee yleisten tuomioistuinten kautta. Erikoisuutena vielä Liikennevakuutus, jonka muutoksenhakuprosessi voi kuulua joko yleisen tuomioistuimen tai Vakuutusoikeiden toimialaan.

Muutoksenhaku lakisääteisissä henkilövakuutuksissa ja muissa toimeentuloturvaetuuksissa -seminaarin tavoitteena on tarjota kattava kokonaiskuva sosiaalivakuuttamisen muutoksenhakujärjestelmästä. Seminaarissa käydään läpi muutoksenhakukäytäntöjä Vakuutusoikeuden toimialalla, jossa noudatetaan hallintoprosessia ja sovelletaan Lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (HOL). Ko. lakia sovelletaan myös valitusasioita käsittelemään perustetuissa Vakuutusoikeuden alaisissa lautakunnissa. Seminaarissa keskitymme muutoksenhakuprosessiin, jota käymme läpi myös käytännön case-esimerkkien kautta. Seminaarissa käsitellään myös lääketieteellisen asiantuntemuksen erittäin keskeistä roolia muutoksenhaussa.

Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu vakuutusyhtiöiden, etuuslaitosten ja sosiaaliturvalaitosten korvausasiantuntijoille, etuusratkaisijoille ja muutoksenhakuasioiden parissa työskenteleville asiantuntijoille, juristeille ja lakimiehille sekä vakuutuslääkäreille. 

Siitä hyötyvät myös edunvalvontajärjestöjen juristit, jotka neuvovat jäsenkuntaansa juridisissa kysymyksissä, asianajajat ja lupalakimiehet sekä vakuuttamisvelvollisten työnantaijien HR-henkilöstö ja työterveyshuolto.

Seminaarin sisältö soveltuu hyvin myös edunvalvontaorganisaatioille, potilasasiamiehille ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä työttömyyskassoille ja eläkesäätiöiden johdelle. Sisällöstä hyötyvät erityisesti muutoksenhakuelinten esittelijät, tuomarit, asiantuntijajäsenet ja lääkärit sekä asiamiehet, korvaus- ja etuuskäsittelijät esimerkiksi eläke- ja sairaskassoissa sekä asiakasneuvojat, eläkeneuvojat ja erilaisissa juridiikan tehtävissä toimivat ammattilaiset, joiden työtehtäviin kuuluu haastavien tilanteiden hoitaminen.

Seminaarista hyötyvät kaikki muutoksenhaun parissa työskentelevät, jotka toimivat muutoksenhaun prosessin eri kohdissa omista rooleistaan käsin.

Sisältö

Seminaarin aikana käymme läpi esimerkkejä tyyppitapauksista käsittäen koko sosiaalivakuuttamisen muutoksenhaun elinkaaren vakuutusyhtiön päätöksestä Korkeimpaan Oikeuteen asti. Seminaarin jälkeen tiedät, miten muutoksenhaku etenee eri sosiaalivakuutuksissa, joihin sovelletaan hallintoprosessilakia.

Seminaarissa mm. 

 • Mistä oikeusturvassa on kysymys 
 • Toimentuloturva-asioiden muutoksenhakujärjestelmän esittely 
 • Oikeusturvan toteutuminen muutoksenhaun prosessin eri kohdissa 
 • Päätöksenteon perusteleminen

Ohjelma

9.00

Tervetuloa ja johdanto aiheeseen

Perustuslaki, EIT, hallintomenettelystä muutoksenhakuun HL/HOL 

Maija-Liisa Goebel VT, Vakuutusoikeustuomari

9.30

Toimeentuloturvan muutoksenhakujärjestelmä

 • Muutoksenhaun kokonaisuus (yleinen tuomioistuin / vakuutusoikeuslinja / hallinto-oikeudet)
 • Vakuutusoikeuden ja muutoksenhakulautakuntien esittelyt
 • Toimeentuloturvan muutoksenhaun erityispiirteitä

Heli-Anna Haukilahti OTM, FM, Vakuutusoikeustuomari

10.15

Tauko

10.30

Tapauksia

 • Ensimmäiset caset, valitustien valinta (+valitusosoitus)
 • Valituksen laatiminen, 30 pv, itseoikaisu, painava syy
 • Asiamiehen käyttäminen, oikeusapu, etuuslaitoksen rooli (lausunto yms.)

Kimmo Rilasmaa VT, OTL ma. asessori Vakuutusoikeus

11.15

Lääketieteellisen asiantuntemuksen rooli muutoksenhaussa

Lars Sörensen, lääketieteen tohtori, Vakuutusoikeuden ylilääkäri

12.15

Lounastauko (Lounasaika klo 12.15-12.45)

13.15

Asian käsittely

• Asian selvittäminen ja kuuleminen, mm. miten HL ja HOL eroavat tässä toisistaan ja mitä nämä muutoksenhaussa tarkoittavat (caset), asiantuntijalausunnon pyytäminen 
Maija-Liisa Goebel

• Suullinen käsittely (caset) 
Heli-Anna Haukilahti

• Ratkaisukokoonpanoon osallistuvat henkilöt, lakimiesten ja lääkäreiden yhteistyö, selvityksen rajoittaminen
Kimmo Rilasmaa

Iltapäiväkahvit välissä klo 14.3014.45

15.15

Asian ratkaiseminen (HOL 81 §) ja päätöksen perusteleminen

 • KKO:n rooli (case) 
 • ja ylimääräinen muutoksenhaku (päätöksen poistaminen + purku KHO/KKO), EIT ja laillisuusvalvonta

Maija-Liisa Goebel

16.00

Seminaarin päätös


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Seminaarin asiantuntijoina Vakuutusoikeuden lainkäyttöhenkilökuntaa: 

Maija-Liisa Goebel VT, vakuutusoikeustuomari. 
Toiminut aiemmin esittelijänä kuntien eläkelautakunnassa ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa ja korkeimmassa oikeudessa. 

Heli-Anna Haukilahti OTM, FM, vakuutusoikeustuomari. Toiminut aiemmin esittelijänä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa. 

Kimmo Rilasmaa VT, OTL ka teologian maisteri, ma. asessori vakuutusoikeudessa ja sivutoiminen esittelijä kuluttajariitalautakunnassa. Toiminut aiemmin esittelijänä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa, julkisena oikeusavustajana ja asiamiehenä. Suorittanut asianajajatutkinnon ja julkaissut artikkeleita työeläkealalta

Lars Sörensen lääketieteen tohtori, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen pätevyys, vakuutusoikeuden ylilääkäri. Toiminut aiemmin Kelan asiantuntijalääkärinä, eri yritysten työterveyslääkärinä ekä Työterveyslääkäri -lehden päätoimittajana. 

Seminaarin asiantuntijoilta on tulossa kirja: 
Muutoksenhaku toimeentuloturvassa Toimeentuloturva-asioiden käsittely vakuutusoikeuden toimialalla