En omvandling av ledarskapet inom kultursektorn: Aalto EE:s Business of Culture-programmet innebär en heltäckande kunskapsresa genom innovation och tillväxt

Aalto EE:s unika initiativ för ledarskapsutveckling skapar nya former för hur ledare i kultursektorn i Norden och Baltikum förhåller sig till sina uppdrag. Genom att integrera kulturarbetets autenticet med näringslivets strategiska affärssinne är programmet en förebild för progressiv förändring, som förbättrar ledarskapsförmågan, främjar viktiga nätverk och stimulerar tillväxt över hela kulturområdet.

En nyligen genomförd djupundersökning av den långsiktiga effekten av Business of Culture-programmet vid Aalto EE, ett banbrytande program för ledarskapsutveckling inom kultursektorn, uppvisar ett imponerande resultat med en total nöjdhetspoäng på 5,2 av 6. Det här visar på programmets nyskapande framgång i arbetet med att förbättra ledarskapsförmågan, främja nätverkandet och stimulera tillväxten i sektorn.

På grund av den snabba utvecklingen i världen måste kulturorganisationer koppla samman sitt faktiska syfte med ett affärsmässigt fokus för att verkligen kunna sticka ut och uppnå riktigt bra resultat. Denna integration utgör huvudsyftet med Business of Culture-programmet som är utformat för ledare inom konst- och kultursektorn i Norden och Baltikum, och förklarar i hög grad varför de ledande kulturstiftelserna AKO Foundation, Saastamoinen Foundation och Föreningen Konstsamfundet har valt att ge stöd till programmet och dess deltagare. 

Den verkliga konkurrensfördelen ligger i kombinationen av ett strategiskt affärssinne med den kreativa kompetens som finns inom den konstnärliga sektorn. Kultursektorn har mycket att vinna på ett program som det här."

”Verkligheten ser ut så att medarbetare inom kultursektorn har djupa kunskaper inom sina egna områden, men att frågor som ligger utanför detta, som ekonomi eller ledarskap, ofta kan upplevas som främmande och svåra. Det är vanligt att kulturutövare, både i Finland och runtom i världen, upplever att dessa områden ligger utanför deras komfortzon. Historiskt sett har det funnits en allmän uppfattning om att ekonomiska frågor har liten betydelse i kulturella sammanhang. Det har lett till en stor kunskapsklyfta och en långvarig tradition för det här tankesättet. Det här programmet bygger en bro över den klyftan”, säger Petteri Karttunen, styrelseordförande för Saastamoinen Foundation.

Helen Sildna, chef och grundare av Tallinn Music Week, instämmer. ”Den verkliga konkurrensfördelen ligger i kombinationen av ett strategiskt affärssinne med den kreativa kompetens som finns inom den konstnärliga sektorn. Kultursektorn har mycket att vinna på ett program som det här”, säger hon.

Sildna lyfter till exempel fram fördelen med att lära sig behärska terminologin inom affärsvärlden, vilket hon ser som avgörande för att kultursektorn ska kunna bli jämställd med andra sektorer och branscher. Det är nödvändigt för att kunna skapa nya samarbeten och allianser i företagsvärlden, som exempelvis sponsorskap.

Att se till att de organisationer vi stödjer drivs på ett bra sätt ligger i linje med våra intressen.”

Stefan Björkman, vd för Föreningen Konstsamfundet, beskriver sin stiftelses motiv för att stötta programmet genom att göra en liknelse mellan kulturbranschen och byggbranschen. ”Vi ägnar oss åt att bygga kultur. Ingen skulle komma på tanken att bygga ett hus värt tolv miljoner euro utan att ta hjälp av arkitekter och designer. Principen är densamma. Vår stiftelse delar varje år ut ca 12 miljoner euro i stipendier och understöd. Att se till att de organisationer vi stödjer drivs på ett bra sätt ligger i linje med våra intressen.”

För Björkman är programmets anpassning till kulturorganisationer helt avgörande. ”Det har inte funnits något liknande tidigare. Dessutom har vi fått en överväldigande positiv feedback, och många deltagare rekommenderar programmet till sina kollegor. Det var vårt mål. Det främjar en gemensam upplevelse och utvecklar ett gemensamt språk för den här sektorn.”

”Men jag hoppas att kultursektorn inte betraktas som vilket affärsområde som helst. Även om det finns fördelaktiga koncept att hämta från näringslivet är det viktigt att behålla vår integritet och stolthet när det gäller att lyfta fram kulturens inneboende värde.”

Grunden är självledarskap

En viktig faktor för att bli en effektiv och inflytelserik ledare samt för att etablera meningsfulla relationer ligger i den yrkesmässiga utvecklingen. Det innebär bland annat att stärka sin kompetens, sina insikter och åsikter, samt att skaffa sig självförtroendet för att kunna tillämpa dem på ett effektivt sätt.

Business of Culture-programmet inleds med en modul om inkännande ledarskap som gör en djupdykning i arbetet med att leda sig själv, att leda andra och att leda förändring. Fokus ligger på att utveckla självkännedom och lära sig att leda och genomföra förändringar i den egna organisationen – och att göra det på ett framgångsrikt sätt, enligt undersökningens resultat.

Undersökningen visar en betydande ökning av ledarskapsförmågan, där 84 procent av respondenterna betygsätter sin kompetensförbättring till 5 eller 6 av 6. Andreas Lindahl, orkesterchef för Göteborgs Symfoniker, vittnar om den här förbättringen och menar att programmet har ändrat inriktningen på hans arbetssätt, och att han nu fokuserar mer på att leda medarbetarna, inte bara produktion och processer. 

”Det har varit till stor hjälp för mig och de personer som har mig som sin ledare”, säger Lindahl.

Min organisation har fått en mycket mer motiverad och målmedveten medarbetare." 

Anna-Maria von Bonsdorff, som har arbetat som intendent på Konstmuseet Ateneum i Finland sedan 2013 och som nyligen utsågs till museichef för en femårsperiod med start den 1 januari 2024, lyfter fram programmets fokus på självledarskap.

”Inom kultursektorn har vi inte tidigare haft möjlighet att ägna oss åt den här typen av introspektion, framför allt inte ur ett ledarskapsperspektiv. Min organisation har fått en mycket mer motiverad och målmedveten medarbetare”, säger hon.

Det här ligger i linje med de fördelar som andra deltagare har angett, till exempel bättre beslutsfattande och bättre ledaregenskaper, samt strategisk utveckling på organisationsnivå.

”En del av insikterna, idéerna och metoderna har verkligen förändrat mitt sätt att jobba. Efter att ha drivit mitt företag i 15 år förvånades jag av att jag inte hade stött på den här informationen tidigare. Programmets struktur över ett år var bra eftersom jag då kunde implementera dessa nya färdigheter och kunskaper steg för steg i mitt eget företag”, säger Helen Sildna.

En viktig insikt som programmet gav henne var ett uttalande från Pekka Mattila, professor vid Aalto-universitetets handelshögskola: ”Effekt är ett resultat av att ägna något uppmärksamhet.” Sildna fortsätter: ”Framsteg och tillväxt är beroende av vart du riktar ditt fokus. Det kan verka självklart och enkelt, men det är det absolut inte. Det finns så många blinda fläckar i vårt sätt att agera och arbeta.”

Ett strategiskt tankesätt främjar organisatorisk tillväxt

Utöver individuell utveckling hade programmet också en avsevärd inverkan på den organisatoriska utvecklingen. Eva Frost, direktör på JazzDanmark, den nationella organisationen för jazz i Danmark och dansk jazz utomlands, säger att hennes organisation har dragit nytta av ett mer strategiskt och framtidsinriktat ledarskap. Andreas Lindahl instämmer och nämner programmets roll i att främja ett strategiskt tankesätt som avgörande för organisatorisk tillväxt och anpassning.

”Vi är inte riktigt där än, men i min organisation har vi insett behovet av att ändra vår struktur och ta in mer strategiskt tänkande i vår planeringsprocess. Insikterna från programmet, framför allt från föreläsare som den danske teaterregissören Kasper Holten, har gjort att vi börjat ställa nödvändiga frågor om vår organisationslösning”, säger han.

”Jag arbetar på ett stort internationellt konstmuseum, och det här programmet fick mig att upptäcka många nya idéer. Tidigare var det ont om utbildningar som var särskilt utformade för personer inom kulturellt arbete – vi var ofta tvungna att välja helt andra typer av program. De stämde inte alltid överens med våra specifika krav eftersom ledarskapet och de kundfokuserade tillvägagångssätten i vår sektor är tämligen unika. Men till syvende och sist finns det en affärsmässig aspekt i allt vi gör”, tillägger Anna-Maria von Bonsdorff.

Jag var så tacksam över att få vara med i programmet under den kritiska perioden. Det gav mig viktiga verktyg för att bli en bättre ledare mitt under en pågående kris”.

För Helen Sildna var en av de viktigaste lärdomarna från programmet att skaffa sig de färdigheter som krävs för att på ett effektivt sätt leda team i kristider. Hon minns tydligt ett tillfälle i mars 2020 som sammanföll med utbrottet av covid-19, bara några veckor innan hennes festival Tallinn Music Week skulle börja. 

”Vi kastades in i en situation som ingen av oss hade förutsett. Min främsta prioritet var att se till att mitt team mådde bra, säkerställa en trygg arbetsmiljö och skapa ett sammanhang där empati och emotionell intelligens värdesätts. Jag var så tacksam över att få vara med i programmet under den kritiska perioden. Det gav mig viktiga verktyg för att bli en bättre ledare mitt under en pågående kris”, säger hon.

Vidgar vyerna genom nya kontakter

Den andra viktiga fördelen med programmet är hur det utvecklar samarbetsrelationer. Genom att främja personlig utveckling kan deltagarna skapa starkare band som gör det möjligt för dem att utbyta insikter, etablera bestående kontakter och upptäcka samarbetsmöjligheter. De här kontakterna sträcker sig dessutom bortom den personliga sfären, vilket potentiellt kan sammanföra organisationer och bana väg för synergistiska partnerskap.

Undersökningen visar att deltagarna också identifierar nätverkande och samarbete som en viktig fördel med programmet, och 75 procent av respondenterna lyfter fram betydelsen av detta. Eva Frost understryker den bestående inverkan dessa kontakter har och säger att de relationer som skapas mellan deltagarna sträcker sig över geografiska gränser.

”Det var väldigt inspirerande att delta i diskussioner med kollegor från olika länder. Som chef är det väldigt viktigt att ha kollegor att bolla idéer med, och de här samtalen har fortsatt även efter programmet”, säger hon.

Det här var mer än att bara nätverka – det handlade om att bygga långsiktiga partnerskap och relationer.”

Helen Sildna instämmer och lyfter fram fördelen med programmets mångsidiga mix av länder och sektorer när det gäller att riva barriärer. ”Jag driver ett litet privat företag som skiljer sig mycket från en stor institution som Ateneum. Att upptäcka att vi har många gemensamma utmaningar var en överraskning. Vi kunde i hög grad utbyta kunskaper och lära av varandra i alla delar. Sådana djupare interaktioner brukar vara sällsynta vid vanliga nätverksevent. Det här var mer än att bara nätverka – det handlade om att bygga långsiktiga partnerskap och relationer.”

”Vi insåg att våra tankegångar och hinder är otroligt lika, och det ger oss en värdefull möjlighet att utbyta insikter. Att samarbeta inom olika sektorer är extremt fördelaktigt och gör alla våra organisationer mer effektiva”, tillägger Anna-Maria von Bonsdorff på Ateneum.

Sildna tror att hon kan utnyttja dessa kontakter till förmån inte bara för den estniska kreativa sektorn utan för hela regionen. ”I takt med att vi utvecklar vår kompetens och kunskap så förbättras vår gemensamma marknad i regionen. Det gör att vi alla kan utöka vår kundbas och stärka sektorns konkurrenskraft”, säger hon.

Andreas Lindahl inser också värdet av att engagera sig i ett mångsidigt nätverk.

”Jag tyckte framför allt att det var skönt att inte ha några som helst förväntningar eftersom jag inte kände någon sedan tidigare”, säger han.
 

Ekonomisk insikt skapar tillväxt i sektorn

Ökad kompetens och robusta nätverk gör att deltagarna i hög grad kan påverka strategier och driva på tillväxt och dynamik i sektorn. Genom samarbete sprids ett nätverk med inverkan på strategi över Norden och Baltikum. Det här främjar användningen av bästa praxis och innovativa koncept hos olika aktörer.

Kulturbranschen upplever nu en betydande tillväxt och expansion. Den här förändringen positionerar oss som en betydande aktör inom fritidsbranschen."

Hela 55 procent av respondenterna i undersökningen instämde i att programmet bidrar till tillväxt inom sektorn. Det är särskilt viktigt i en tid som präglas av ökande instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet, vilket pressar kulturinstitutioner att stärka sitt inflytande och förbättra sitt värdeskapande och sitt bidrag till samhället. Det här kräver inte bara innovativa verksamhetsramar utan även att man kan utöka sin vision bortom de traditionella gränserna och att man är beredd att ta sig förbi föråldrade barriärer.
 
”Kulturbranschen upplever nu en betydande tillväxt och expansion. Antalet personer som besöker olika kulturinstitutioner har ökat markant. Finlands Nationalgalleri (som Ateneum är en del av) ser i år ut att få ett historiskt högt antal besökare i sina tre museer. Ökningen är inte bara ett resultat av ett fåtal slumpmässiga händelser. Snarare visar det på en genuin och växande vilja hos allmänheten att ta del av kulturutbudet. Nu är det enklare än någonsin att uppleva kultur, inte minst tack vare en ökad tillgänglighet. Den här förändringen positionerar oss som en betydande aktör inom fritidsbranschen”, säger Anna-Maria von Bonsdorff.

Konstsamfundets Stefan Björkman berömmer också programmets mångsidighet. ”Vi tycker det är väldigt fördelaktigt att flera stiftelser är involverade och att deltagarna representerar så många olika verksamhetsområden. För oss är den internationella dimensionen också väldigt värdefull”, säger han.

Eva Frost påpekar att för att förstärka kultursektorns inflytande regionalt och till och med globalt, vilket är avgörande med tanke på dess starka röst, är det viktigt att få fram ledare med ett brett spektrum av färdigheter. 

”Dagens behov av mångsidig kompetens inom kulturförvaltningen kräver en satsning på löpande fortbildning. Om vi inte utvecklar vår kompetens riskerar vi att försvaga både oss själva och den fantastiska möjlighet vi har att skapa förändring i världen”, säger hon.

Det finns alltid utrymme för förbättringar

Trots det positiva resultatet finns det också utrymme för förbättringar. Eva Frost föreslår en större inkludering av små och medelstora kulturinstitutioner, och säger att deras samlade inverkan är jämförbar med, eller kanske till och med överträffar, den hos större organisationer. 

”Det som sticker ut är deras pionjäranda när det gäller att sätta en agenda för framtiden och det faktum att de är så många. Dessa institutioner ligger ofta långt fram när det gäller att experimentera, och det är viktigt att stärka deras röster även inom den här typen av program”, säger hon.

Utifrån det perspektivet har stödet från AKO Foundation, Saastamoinen Foundation och Föreningen Konstsamfundet redan varit avgörande.

”För finansieringen av programmet har stödet från stiftelser varit ovärderligt. Det är viktigt att detta fortsätter eftersom det gör det möjligt även för mindre organisationer att delta i och dra nytta av programmet”, säger Anna-Maria von Bonsdorff. 

Det är tydligt att Business of Culture-programmet inlett en ny era av ledarskap inom kultursektorn. Genom att ta itu med kompetensluckor, uppmuntra kraftfulla nätverk och stärka ledarskapskompetensen blir det ett riktmärke för yrkesmässig utveckling. Med fortsatt stöd från stiftelser och ständig återkoppling från deltagarna är programmet väl rustat för att bidra med ett transformativt inflytande i kulturvärlden.
 

Business of Culture
 


 

Got interested in the Business of Culture Program?


Do you want to join as a guest in the Business of Culture program’s expert meetings and keynotes in Nordics and Baltics? 

Leave your contact details (send a message), and we send you invitations to the upcoming free events.

Schedule Contact us

Maria Karsten, Business Unit Director

+358 10 837 3730

maria.karsten@aaltoee.fi

Jasu Kuurila, Relationship Specialist

+358 10 837 3739

jasu.kuurila@aaltoee.fi

Send a message

Customer Feedback

The Business of Culture program got excellent feedback from the last cohorts’ participants, with overall feedback of 5.6/6. The Net Promoter Score is 89.

“Joining the Business of Culture program has been a life-changing experience in many ways. The self-development journey highlighted some of the issues that prevent me from performing at my fullest potential. Addressing these issues has empowered me as a leader and strengthened my sense of direction and leadership ability. The content of the program has been highly relevant. It has also provided valuable insights on how to strengthen strategic relations and stay societally relevant.”

“You might start the program feeling overwhelmed by the demands and pressure caused by radical changes in your business environment - but you come out with an empowered and enlightened mindset. You are not alone in your mission and passion for improving the position of creative industries in society, you have a network, you have power, you have tools, you have a voice and courage to use it."

“Business of Culture is a program that will benefit you immensely as a leader working in any aspect of the cultural sector. If you are willing to be open and vulnerable with the shortcomings we all face as leaders and boldy plunge yourself into participating in the class discussions the effect can be life-altering. Having completed this program I can truly say it has made me a better, more capable, and more knowledgeable CEO.”

Featured Insights