Mutu-johtamisesta kokonaiskuvan hallintaan

"Laatu ei mene pois muodista", korostaa Heli Paalamo.

Heli Paalamo, 23.11.2016

Kun strategiassa määritellään, että tehdään oikeita asioita, laatujohtamisella varmistetaan, että tehdään asioita oikein. Kilpailukyvyn varmistamiseksi laatu- ja kehittämisosaamisen ajantasaisuuteen täytyy panostaa kaikissa organisaatioissa toimialasta riippumatta.

Kun kerran on päässyt MQ-maailmaan, se seuraa koulutukseen osallistuneen mukana koko työuralla. Master Class in Quality -koulutus muuttaa elämää tavalla tai toisella: osallistujalle jää tueksi paitsi käyttökelpoisia oppeja ja uutta ajateltavaa, myös MQ-alumniverkosto. Kerran MQ - aina MQ.

He who stops being better stops being good (Oliver Cromwell)

MQ-koulutuksen yli 20-vuotisen historian aikana ohjelma on kokenut nimenmuutoksia, sisältöpäivityksiä, toteuttavien organisaatioiden vaihdoksia ja osallistujaprofiilikin elää ajassa. Muutamat perusasiat silti säilyvät. MQ on aina kytkeytynyt tiiviisti Aalto-yliopistoon tai sen edeltäjiin. Myös tietyt perusteemat ja jatkuvan parantamisen filosofia ovat pysyneet, toki ajassa eläen ja organisaatioiden tarpeisiin mukautuen. MQ-taipaleen alkupuolella painopiste oli laadun kehittämisen perusteemoissa, laatutyökaluissa ja niiden harjoittelussa. Nykypäivään tultaessa korostuu kehittämistoiminnan johtaminen ja sen kytkeytyminen strategiaan.

Mieleen palautuvat muutamat teemat ja kouluttajat, jotka saivat aikaan melkoista aivojumppaa ja pakottivat kyseenalaistamaan omia käsityksiä.”

Minulla oli etuoikeus käydä MQ-koulutus vuonna 2007. Mieleen palautuvat muutamat teemat ja kouluttajat, jotka saivat aikaan melkoista aivojumppaa ja pakottivat kyseenalaistamaan omia käsityksiä. Muistissa on laaduntestaus ranskalaisilla pastillella ja Minitab-ohjelmalla tehdyt data-analyysiharjoitukset sekä kehitysprojektin parissa vietetyt hiostavatkin hetket. Välillä sai kantapään kautta todeta, millainen ehtymätön luonnonvara ihmisten ja organisaatioiden muutosvastarinta onkaan. Sain MQ:n myötä työuralleni suunnan, jota en ollut suunnitellut. Nykyisin vastaan MQ-ohjelmajohtajana koulutuksen toteuttamisesta Aalto PRO:ssa ja saan olla sparraamassa huikeita laatuosaajia.

Mitä osaamista laatu- ja kehittämisammattilaiset tarvitsevat

MQ-osallistujilta kysytään heidän odotuksiaan ennen koulutuksen alkua ja kokemuksia sen jälkeen. Jotkut ovat kuvailleet, kuinka he hakevat puuttuvia palapelin palaisia laatujohtamisen kokonaiskuvaan tai kuinka elefanttia tunnustellessaan hahmottaa eläimen aivan eri tavalla riippuen siitä, koskettako kärsää vai korvaa. MQ-koulutuksessa on samoja piirteitä: haetaan kokonaisnäkemystä yksittäisten osien tai palasten sijaan.

Kattava koulutus antoi perspektiiviä laatutyöhön ja sen rajapintoihin

MQ-koulutuksen kokonaisvaltainen katsaus systemaattiseen kehittämiseen ja laadunhallinnan maailmaan herättää tyypillisesti ihastusta. Osalllistujat kertovat, kuinka he ovat oppineet lukemaan strategioita uudella tasolla, kuinka strategiaa tulee käyttää työkaluna eikä huoneentauluna, ja kuinka strategiaa voi hyödyntää mittareiden luomisessa. Jatkuvan kehittämisen kulttuurin ymmärrys lisääntyy, kun strategiset päämäärät tuodaan päivittäiseen johtamiseen ja ymmärretään henkilötasolla oman tehtävän ja organisaatiorakenteen mukaan. Kokonaisvaltainen ymmärrys asiakokonaisuuksien välisestä yhteydestä lisääntyy:  laatu, johtaminen, toimintamallit ja osaaminen kiteytyvät päivittäisjohtamisessa. Myös ymmärys laatujohtamisen rajapinnoista kasvaa. Kokeneetkin laatu- ja kehittämisosaajat kertovat, kuinka he saavaat varmuutta omaan johtamiseensa, eväitä mittareiden kehittämiseen ja oman organisaation kehitysosaamisen luomiseen, sekä uskallusta tehdä asioita eri tavalla.

"Prosessiajattelun kokonaisuus kolahti

Prosessien kehittäminen ja johtaminen on yksi osa-alue kokonaisvaltaisen laatuajattelun kenttää. Prosessien johtamisen teemaa avataan mm. simulaatiopelin kautta. Prosessijohtamisen, laatujohtamisen ja organisaatiorakenteen haasteiden käsittely auttaa hahmottamaan kokonaisuutta.  Prosessiajattelua käsitellään myös asiakkaan ja palvelun laadun näkökulmasta: millainen on asiakkaan kokema prosessi ja  millainen on hänen kokemuksensa toiminnan laadusta ja palvelun tuotoksesta.

Koulutus toi kykyä ymmärtää ja hyväksyä muutosvastarintaa paremmin

Muutokset niin organisaatiorakenteissa, toimintatavoissa kuin laatu-ja kehittämisammattilaisten rooleissa ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Osallistujat saattavatkin hakeutua koulutukseen tietoisesti juuri organisaatiomuutosten keskellä tai kaukokatseisesti niihin varautuen. Muutosjohtamisen teema onkin yksi kiitetyimmistä: osallistujat kokevat saavansa eväitä ja uusia arvokkaita ajatuksia muutosjohtamisessa askarruttaneisiin asioihin. Koulutuspäivien keskustelut ovat ravistelleet ajattelemaan uudella tavalla ja koulutussisällöt ovat antaneet muutostyössä vaadittavaa suunnitelmallisuutta, organisointitaitoa sekä kykyä toteuttaa muutoksia käytännössä. Myös ymmärrys henkilöstön käyttäytymisestä muutosten keskellä lisääntyy ja tuottaa siten parempaa johtajuutta.

Muutosjohtamisen teema onkin yksi kiitetyimmistä: osallistujat kokevat saavansa eväitä ja uusia arvokkaita ajatuksia muutosjohtamisessa askarruttaneisiin asioihin.”

Organisaationi sai valtavan määrän työkaluja kehittämiseen

MQ-koulutuksen yhtenä tavoitteena on antaa laatujohtamiseen työkaluja ja tekniikoita sekä valmiuksia soveltaa niitä arjen työhön ja päivittäiseen johtamiseen. Eri moduuleissa lisätään tietämystä monipuolisesta laatutyökalujen ja -menetelmien valikoimasta, niiden käytöstä ja eri tilanteisiin soveltamisesta. Kaikkea ei välttämättä tarvitse osata nyrkit savessa -periaatteella, mutta laatuammattilaisen tulee kyetä valitsemaan kulloiseenkin ongelmanratkaisutilanteeseen sopivat tarkoituksenmukaiset keinot ja opastaa muita niiden käytössä.

Laatutyökaluja kerrataan siten, että nekin, joille työkalut ovat tuntemattomampia, pääsevät kartalle. Joillekin voi kertyä jopa täysin uusia keinoja työkalupakkiin. Tavoitteena on ennen kaikkea lisätä ymmärrystä ongelmanratkaisun keinovalikoimasta ja oppia hyödyntämään laatutyökaluja käytännössä. Jotku keinot, työkalut ja menetelmät siirtyvät suoraan käytännön työhön jo koulutuksen aikana, toiset taas saattavat jäädä kypsymään ajatuksiin tulevia käyttötarkoituksia varten. Mittaamiseen ja analysointiin liittyviä menetelmiä harjoitellaan koulutuspäivien aikanakin, mikä on koettu erittäin avartavaksi. Usein luulemme tietävämme, osaavaamme ja hallitsevamme  perusmenetelmät, kunnes huomaamme, että kertaus onkin paikallaan.

Laatua näkee siellä missä sitä ei ennen nähnyt

MQ-koulutus antaa teoreettisia valmiuksia laatu- ja kehittämistoimintaan pelkän mutu-johtamisen tai käytännössä opittujen kokemusten sijaan. Lisäksi se tarjoaa yllättäviäkin eväitä henkilökohtaiseen kehittymiseen. Koulutus luo pohjaa oman tehtävänkuvan laajentamiseen tai syventämiseen. Uusille ja tuleville laatuosaajille koulutus luo tietopuolista ymmärrystä ja osaamista laadun kehittämisestä, jolloin heille avautuu mahdollisuus hakeutua tehtäviin, joihin ilman laatuosaamisen pätevyyttä ei kenties voisi hakeutua.

Kokeneemmat osaajat ammentavat eniten johtamisopeista ja johtamisen näkökulman laajentumisesta sekä perinteisen laatukentän ulkopuolisista teemoista – laadun rajapinnoista. Koulutus tuo mm. osaamista, kyvykkyyttä ja ymmärrystä muutoksen, muutosvastarinnan ja ihmisten johtamiseen. He kokevat merkityksellisiksi mittaamisen ja seurannan menetelmät kehittämisen ja johtamisen välineinä sekä jatkuvan parantamisen valmiuksien ja kehittämisosaamisen lisääntymisen. Kokenutkin johtaja voi saada lisäymmärrystä strategiatyöhön ja varmuutta parempaan johtajuuteen. Valmiskin laatuammattilainen voi joutua myöntämään, ettei ollutkaan aivan niin valmis. Maailman muuttuessa on muututtava myös itse tai ainakin muutettava toimintamalleja – sekä henkilökohtaisella että organisaatiotasolla.

Parasta antia olivat keskustelut

Monipuolisesti eri aloja edustavat osallistujat tuovat uuden oppimiseen mielekkyyttä sekä antavat perspektiiviä omaan työhön ja ajatteluun. Osallistujat tuovat esille näkemyksiään, kokemuksiaan ja myös kriittisiä ajatuksiaan käsiteltäviin aiheisiin. Keskustelut syventävät teoriaa käytännön tasolle ja saavat ne muuntumaan eläviksi, omaan työhön helpommin hyödynnettäviksi.

Opintomatkalla tunnelma tiivistyy ja vierailukohteet konkretisoivat sekä muutosjohtamista että laadunhallintamenetelmien soveltamista. Matka ajoittuu koulutuksen loppuvaiheeseen: teoriasisältö on pääosin käyty läpi, mikä antaa vertailupohjaa ja auttaa arvoimaan koettua ja nähtyä kriittisesti.

Verkostojen ylläpito ja käytäntöjen vertailu jatkuu koulutuksen jälkeen alumnitoiminnassa. Nähdään siellä!

Heli Paalamo työskentelee Aalto University Executive Educationissa Senior Competence Managerina vastuualueinaan laatujohtamiseen, leaniin ja Lean Six Sigmaan liittyvät koulutukset.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Mutu-johtamisesta kokonaiskuvan hallintaan

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirje on kokoelma ajatuksia herätteleviä artikkeleita, podcasteja ja näkemyksiä johtajuudesta, liike-elämästä ja itsensä kehittämisestä. Uutiskirjeessä saat kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka